Commit 50583381 authored by Johan Sundström's avatar Johan Sundström
Browse files

Införde litet förtydliganden/uppdateringar och stuvade om en smula.

parent fb05c488
......@@ -89,9 +89,14 @@
optimerade för antingen vit eller svart bakgrund. Det går att
ställa enstaka färger i kom-login-hook om man så önskar.
** Inledningsvis så får man läsa om alla FAQer man redan har läst
eftersom läsmarkeringen av en FAQ inte fungerar som andra
läsmarkeringar. Lev med det. Det går över.
** FAQ-hanteringen har ändrats en del. Bland annat kommer du att få
läsa om alla FAQ:er en gång på grund av hur FAQ-läsmarkeringar
fungerar numera - information om vilka mötes-FAQ:er du läst sparas
i komservern, och varje gång det kommer en ny FAQ till ett möte du
är med i, kommer du att meddelas om det nästa gång du går in där.
Du kommer alltså inte behöva läsa om alla FAQ:er varje gång du
startar om klienten, men just första gången kan det kännas tradigt.
Lev med det.
** De alternativa utseendena som man kan ha på inläggstext,
streckrader och första raden sträcker sig bara till textens slut
......@@ -103,7 +108,11 @@
Elispklienten detekterar om den finns och undviker dock att ladda
den.
** Många hookvariabler har bytt namn från "lyskom-..." till "kom-...".
** Förr hette många hookvariabler (oriktigt) "lyskom-..." i stället
för "kom-...". Använder du någon av dessa som slutar fungera, är
det förmodligen bara att byta prefix. Tanken är att kod användaren
ska eller vill peta i har prefixet "kom-"; "lyskom-..." är interna
klientfunktioner som löper större risk för inkompatibla ändringar.
* Funktionalitet
......@@ -111,15 +120,18 @@
** Språkbyten
*** Nu ändrar Ändra språk inte menyer eller tangentbindningar (men
allting annat). Om man anger prefixargument till Ändra språk så
ändras alla språkberoende inställningar.
allting annat). Om man i stället kör kommandot med prefixargument
C-u, det vill säga C-u x Ändra språk, så ändras alla språkberoende
inställningar inklusive tangentbindningar.
*** Klienten tittar på omgivningsvariablerna KOMLANGUAGE och LANG (i
den ordningen) för att bestämma defaultspråk.
den ordningen) för att bestämma defaultspråk. Lämpliga värden att
sätta variabeln till är sv eller en.
*** Första gången man loggar in så sätts språket globalt
(tangentmappningar och allt) baserat på kom-default-language. Vid
efterföljande inloggningar så sker detta inte.
(tangentmappningar och allt) baserat på kom-default-language,
vilken kan ha värden som 'sv eller 'en. Vid efterföljande
inloggningar så sker detta inte.
*** Defaultspråk har ändrats från svenska till engelska.
......@@ -136,12 +148,14 @@
Inget prefixargument Kommandoberoende; oftast inlägget
under markören (inte senast lästa
inlägg).
inlägg).
Positivt prefixargument Inlägget N steg nedåt i bufferten.
Negativt prefixargument Inlägget N steg uppåt i bufferten.
Noll Prompta efter inlägg.
Noll Prompta efter inläggsnummer.
N upprepningar av C-u Arbeta på inlägget N steg upp i
kommentarskedjan.
kommentarskedjan. Om det pekar ut
mer än ett inlägg får du en prompt
med det första som skönsvärde.
Betydelsen kan konfigureras för varje enskilt kommando genom
variabeln lyskom-pick-text-no-strategy. Beteendet som gäller i
......@@ -154,10 +168,16 @@
(setq lyskom-pick-text-no-strategy
lyskom-old-farts-text-prompt-strategy)))
*** Man kan fortfarande konfigurera vilka kommandon som *alltid*
promptar efter inläggsnummer på samma sätt som i 0.46.2.
*** Man kan med mycket god precision konfigurera på vilket sätt man
vill ha prefixargument översättas till inläggsnummer och vilket
skönsvärde man vill få, då det promptas efter inläggsnummer. Kika
på dokumentationen för variabeln lyskom-pick-text-no-strategy.
*** Inläsningen av inläggsnummer till alla kommandon har gjorts mer
regelbunden. Man kan ställa in per kommando om kommandot alltid
skall fråga efter inläggsnummer eller använda strategierna enligt
ovan. (Nytt från 0.46.2 och anpassat efter den ovanstående nyheten
i 0.47-BETA-3.)
** Diverse
......@@ -165,8 +185,10 @@
beräknas automatiskt utifrån normal bakgrundsfärg. Denna funktion
kan givetvis stängas av.
*** Status (för) session visar nu information även för utloggade
personer.
*** Status (för) session visar nu när en person loggade ut senast (om
personen inte var inloggad -- då det ser ut som förr). Har du i
Inställningar för LysKOM bett om att inte tillåta utloggade,
slipper du dock även fortsättningsvis besnegla utloggade personer.
*** Gå till nästa möte tar prefixargument på samma sätt som Lista
nyheter. Positivt prefixargument betyder gå till nästa möte med
......@@ -176,7 +198,13 @@
*** Om man ger prefixargument till Status (för) session så visar
elispklienten status för den person som har skrivit inlägget man
angav i prefixargumentet (prefixargumentet används på samma sätt
som för kommandon som behandlar inlägg).
som för alla vanliga kommandon som behandlar inlägg).
*** Prefixargument till "Återse presentation" anger ett inlägg vars
författare man vill se presentation för på motsvarande vis.
*** Prefixargument till "Status (för) person" anger ett inlägg vars
författare man vill se användarstatus för på motsvarande vis.
*** Tangenterna * och = i inläggsskrivarbufferten fungerar på samma
sätt som i LysKOM-bufferten. TAB och M-TAB kan användas för att
......@@ -195,15 +223,15 @@
inläggsnummer.
*** Standardbeteendet för "Lista (med) regexpar" (l r) är nu att inte
göra skillnad på gemener och versaler. Ges prefixargument anses
det som förut vara skillnad.
göra skillnad på gemener och versaler. Ges prefixargument C-u,
anses det som förut vara skillnad.
*** DSKOM och LysCOM har tillkommit i listan över LysKOM-servrar.
CSD-KOM:s adress har uppdaterats, MedioKOM är borta och HelKOM
kallas nu HesaKOM.
*** Varje prompt har en tidsstämpel som visas om man högerklickar på
prompten.
prompten (och som även kan kopieras till klippbuffern).
*** "Kontrollera (om person är) medlem (i möte)" skiljer på aktiva och
passiva medlemskap.
......@@ -224,33 +252,18 @@
*** Namnsdagslistan har uppdaterats för att följa svenska
språknämndens nya namnlängd.
*** Inläsningen av inläggsnummer till alla kommandon har gjorts mer
regelbunden. Man kan ställa in per kommando om kommandot skall
fråga efter inläggsnummer eller gissa.
*** Med prefixargument hoppar "Lista ärenden" (l ä) över inlägg som
har ett ärende som redan har listats, dvs endast unika ärenden
*** Med prefixargument C-u hoppar "Lista ärenden" (C-u l ä) över
inlägg vars ärenderad redan har listats, dvs endast unika ärenden
visas.
*** Man kan skapa osynliga sessioner. Eftersom jag tycker att detta är
asocialt så tänker jag inte tala om hur man gör :-)
asocialt så tänker jag inte tala om hur man gör. :-)
*** Nya val i menyn vid högerklick på inläggsnummer: "Återse träd",
"Återse alla kommentarer", "Återse alla kommentarer rekursivt"
(kallades förut "Återse träd"), "Fotnotera", "Anmärk" och "Kopiera
inläggsnummer".
*** Ny funktion: lyskom-view-text-convert-ISO-646-SE-to-ISO-8859-1.
Denna kan läggas i kom-view-text-hook för att automagiskt
skriva om }{| till åäö i lästa inlägg. (Importerade e-brev
undantas från konverterering.)
*** Prefixargument till "Återse presentation" anger ett inlägg vars
författare man vill se presentation för.
*** Prefixargument till "Status (för) person" anger ett inlägg vars
författare man vill se presentation för.
*** Det finns ytterligare några uppsättningar färger att välja mellan.
*** Tryck M-m före ett kommando för att tillfälligt ändra om
......@@ -354,16 +367,16 @@
påminna om flytten.
*** Tangenten v har blivit prefix för alla vilka-relaterade kommandon.
Kommandot som förr låg på v ligger nu på vi.
Kommandot som förr låg på v ligger nu på v i.
*** "Återse brevhuvud" finns nu på åb.
*** "Återse brevhuvud" finns nu på å b.
** Symboliska markeringar
*** Man kan ha symboliska markeringar genom att definiera att en viss
markering har ett visst namn. Ange namnen via Inställningar (för)
LysKOM.
LysKOM eller när du skapar markeringen.
*** Man kan få elispklienten att fråga efter nya markeringsnamn när
man markerar inlägg (kom-default-mark).
......@@ -425,7 +438,8 @@
*** kom-text-no-prompts anger hur elispklienten skall fråga efter
textnummer när man ger kommandon. Den ersätter
kom-prompt-for-text-no.
kom-prompt-for-text-no. Se även lyskom-read-text-no-prefix-arg och
lyskom-pick-text-no-strategy-alist för relevant info.
*** kom-extended-status-information styr om man får se utökad
information när man visar status för person, möte eller server.
......@@ -433,14 +447,15 @@
*** kom-after-change-conf-hook är en hook som körs precis efter man
har bytt möte på något vis.
*** Alla hook-variabler vars namn tidigare började på "lyskom" har nu
namn som börjar med "kom" (men som i övrigt är samma som det gamla
namnet).
** Färdigbakade hook-funktioner
*** Funktionen lyskom-view-text-convert-ISO-646-SE-to-ISO-8859-1
är avsedd att läggas i kom-view-text-hook för att automagiskt
skriva om }{| till åäö i lästa inlägg. (Importerade e-brev
undantas dock från konverterering, eftersom smittan inte är lika
utbredd i mailvärlden.)
*** Funktionen "kom-read-last-text-hook" är avsedd att stoppas in i
kom-change-conf-hook. Den gör att man alltid får se endast det
senast skrivna inlägget i ett visst möte, oavsett hur många man
......@@ -617,5 +632,3 @@
semikolon.
** Klienten är bättre på att välja teckenkodning i Gnu Emacs.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment