Commit 537809c4 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Added Roxen Community KOM to server alias list

parent 2d4fd06d
2000-01-17 David Byers <davby@ida.liu.se>
* vars.el.in (kom-server-aliases): Added Roxen Community KOM.
2000-02-08 David Byers <davby@ida.liu.se>
* vars.el.in (kom-complete-numbers-before-names): New variable.
......
......@@ -5,6 +5,9 @@ Att g
* SHOWSTOPPERS
** Man kan inte addera mottagare som har lapp på dörren i
edit-bufferten.
** Martin, hade vissa problem med inställningarna. User-arean såg OK
ut och han säger att problemen försvann när han skrev en
presentation för sin person Martin;. User-arean finns i 4730269.
......
......@@ -877,7 +877,8 @@ part is optional. If it is not specified, port 80 is assumed.")
("kom.mds.mdh.se" . "MdS-KOM")
("kom.stacken.kth.se" . "TokKOM")
("com.helsinki.fi" . "HelKOM")
("kom.cd.chalmers.se" . "CD-KOM"))
("kom.cd.chalmers.se" . "CD-KOM")
("community.roxen.com" . "Roxen Community KOM"))
"*An alist mapping server names to shorter identification strings")
(def-kom-var kom-ansaphone-on nil
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment