Commit 55f53871 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

less todo

parent 2b11e4b8
Nummer 'p' sm{ller om inl{gget inte finns.
Administrat|rskommandona borde bara vara under a n{r man {r i
administrat|rsmode:
\verg} till normalmode, Ta bort loginmeddelande, S{tt
loginmeddelande, St{ng av servern.
* N{r man skickar ett egen meddelande s} skall det inte tuta.
* Ordningen av argumenten till funktioner som markera, avmarkera,
subtrahera, addera.
......@@ -23,8 +19,6 @@ r\"{a}ttas, f\"{o}rhoppningsvis f\"{o}re sommaren 1991.
* Svara p} personligt meddelande kanske {r en kul finess.
* Visa senaste text med \344-notation.
* En ny f|rb{ttrad lista av m|ten (f|rslag enligt -E):
nummer medlemmar inl{gg senaste-inl{gg namn
sorterat p} senaste inl{gg {r ett alternativ.
......@@ -40,14 +34,12 @@ Linus: Hmm, hur skall de hanteras egentligen?
* Fotnot skall {ven hamna i extrakopiemottagarem|ten.
* klienten skall fr}ga efter en presentation.
Linus: en sn{ll uppmaning inlagt. R{cker det?
* flags.el: string-to-int sm{ller.
* Trunkera detta m|te ur kommentarskedjan. (Tommy)
* Byt ut alla who-info mot session-info |verallt i klienten. Who-info
skall bli obsolete!
* who-bufferten skall ha antalet inloggade i sin statusrad.
* N{r n}gon g|r "aB|rja med nytt namn" s} hamnar hans session sist i
......@@ -59,10 +51,6 @@ Linus: Hmm, hur skall de hanteras egentligen?
* scrollningsvariableln skall nog nollst{llas oftare, kanske vid varje
tangenttryckning.
* I swedish-strings.el, n{r lyskom-modem-map skapas, anv{nds
(fset 'lyskom-review-prefix (make-keymap)). Jag tror det borde
vara (define-prefix-command 'lyskom-review-prefix) ist{llet. /ceder
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
H{r ovanf|r {r nya entries som vi {nnu inte har best{mt var de h|r
hemma.
......@@ -151,6 +139,8 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
* Kasta ut allt som har med who-info att g|ra och ers{tt det med
session-info. Kolla ocks} s} att servern aldrig skickar n}gra
who-info.
(* Byt ut alla who-info mot session-info |verallt i klienten. Who-info
skall bli obsolete!)
* cookie-mode skall anv{ndas till:
- who-bufferten (mycket kompletteringar h{r och det blir l{tt med
......@@ -199,7 +189,7 @@ klart?
* fixa s} att \file{} genererar citationstecken ist{llet f|r `'
inge: nja, varf|r det? det {r v{l bra som det {r.
linus: snyggare.
linus: snyggare, framf|r allt svenskare.
* kom-page-before-command borde aktiveras f|rst efter det att alla
argument till en funktion l{sts in.
......@@ -265,8 +255,10 @@ linus: jag tycker vi v{ntar tills dess.
i antal rader? n{r gr{nsen {r uppn}dd s} b|rjar klienten ta bort
rader fr}n starten. detta kan ske antingen radvis eller inl{ggsvis,
dvs endast hela utskrivna inl{gg tas bort (komplicerat). Ny flagga?
Linus: G|r inte detta nu n{r vi {ven anv{nder oss av positioner i
linus: G|r inte detta nu n{r vi {ven anv{nder oss av positioner i
bufferten f|r att cacha texter. WARNING!
linus: Fr}n och med 0.34.6 har jag sl{ngt ut bufferten som cache igen.
R{ttare sagt, det finns ingen text-cachning l{ngre.
* Fixa unwind-protect runt alla inmatningar fr}n tangentbordet s} att
man kan trycka quit lite oftare och f} en ny prompt. Jag vill ha ett
......
Sat Jun 13 18:50:21 1992 Linus Tolke Y (linus@robert)
* swedish-string.el (*-mode-map): replaced
(fset 'name-of-map (make-keymap)) with
(define-prefix-command 'name-of-map)
* startup.el, swedish-strings.el (lyskom-start-anew-login-2): A
text encouraging people that login to write presentations if
they don't have any and have written a text.
* swedish-strings.el (kom-review-noconversion): Show last or given
text without the iso-to-swascii conversion. ]terse omodifierat
* commands2.el, async.el (lyskom-handle-as-personal-message,
lyskom-insert-personal-message, lyskom-send-message-2): No beep
when I sent the message.
* async.el (lyskom-parse-async): Broadcasts should not use the
follow queue.
* commands1.el (lyskom-private-answer-soon,
lyskom-private-answer): If a number of a non-existant text is
supplied to the private-answer this is caught.
Mon May 11 03:50:07 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)
* swedish-strings.el (kom-slow-mode, kom-quick-mode,
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment