Commit 5630a081 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Correct buggy fix to lyskom-set-mode-line

parent adc6da82
......@@ -6,14 +6,27 @@ Att g
Om du fixar någonting som står med på den här
listan, glöm inte att ta bort det från listan!
initiate-get-membership skulle kunna fylla i positionen för
medlemskapet automatiskt. Tyvärr går det inte att göra så i
query-read-texts.
När man får en new-membership async så borde man kolla att
medlemskapet verkligen har ändrats, och bara då göra något.
lyskom-add-member eller vad den nu heter kan hitta rätt position inom
en prioritet genom att lägga det nya medlemskapet först eller sist och
sedan sortera listan. Då kommer det nya medlemskapet att få rätt
position inom prioriteten. Först därefter behöver man tala om för
servern.
lyskom-sort-membership skulle kunna hålla servern uppdaterad genom att
se efter när man har gett ett medlemskap en ny position, och i så fall
tala om det för servern. Om man dessutom kan den gamla positionen så
borde man kunna räkna fram vilka positioner övriga medlemskap vars
gamla positioner man känner till har fått för nya positioner. Det kör
förstås ihop sig helt om man inte vet den gamla positionen för ett
möte, men det är smällar man får ta, som det heter.
I lyskom-sort-membership måste man ordna om lyskom-to-do-list för att
matcha den nya medlemskapslistan. Det skulle antagligen vara rätt
enkelt att skriva en lyskom-sort-to-do-list. Den skulle sortera
elementen efter mötesprioritet och position för CONF och existerande
prioritet för REVIEW och REVIEW-TREE (som antas vara först inom sin
prioritet.) Kanske skulle man behöva gå in och uppdatera alla
prioriteter innan man sorterar.
Som det ser ut just nu, om man gör hantera medlemskap och sedan loggar
in som en ny person i LysKOM-bufferten så blir det fel saatan eftersom
......
......@@ -615,7 +615,7 @@ CONF can be a a conf-stat or a string."
((lyskom-conf-stat-p conf)
(conf-stat->name conf))
(t "")))
(conf-no (if (null conf) 0 (conf-stat->conf-no conf)))
(conf-no (if (lyskom-conf-stat-p conf) (conf-stat->conf-no conf) 0))
(unread -1)
(total-unread 0)
(letters 0)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment