Commit 563cc177 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Minor updates. Note what is also in 0.45.2

parent 537809c4
......@@ -31,6 +31,18 @@ version 0.45.2.
* Fitjurs, förbättringar och andra förändringar
** Om ett inlägg inte kan skapas så får man en prompt om att redigera
inlägget som inte kunde skapas.
** Kommandot Bli anonym är användbart om man vill skriva anonyma
inlägg. Medan man är anonym så ser det ut som om sessionen inte
alls är aktiv. Räknaren över antal lästa texter uppdateras inte
heller (men listan av lästa texter i varje möte uppdateras.)
Använd kommandot Bli icke-anonym för att återgå.
** Man kan ställa in klienten så att den inte bryr sig om färger som
sätts av <body> i HTML. Variabeln heter kom-w3-simplify-body.
** Det finns två nya kommandon, kom-next-prompt och kom-prev-prompt
som man kan använda för att gå till nästa eller föregående prompt i
bufferten. De är bundna till C-M-n och C-M-p.
......@@ -261,10 +273,11 @@ Bugfixar
** Om man skriver in ett namn som matchar mer än ett i databasen, och
matchar det ena exakt utan parentes så kommer det att accepteras
som unikt. Förr var man tvungen att skriva in parentesen också.
som unikt. Förr var man tvungen att skriva in parentesen också
(även i 0.45.2).
** Det går att ladda elispklienten mer än en gång i samma Emacs utan
att allting går sönder.
att allting går sönder (även i 0.45.2).
** Man kan välja språk genom att sätta kom-default-language till det
språk man vill ha.
......@@ -274,6 +287,6 @@ Bugfixar
borta.
** Om man inte har w3 installerat så försöker klienten inte längre
anropa w3 för att formattera HTML.
anropa w3 för att formattera HTML (även i 0.45.2).
** Vi använder lite färre gamla anrop som vi inte borde använda.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment