Commit 580b95df authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Bug fixes in review.el, fixes in prioritize

parent 73399be6
Fri May 3 10:13:12 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-prioritize-mode-map):
Lade till M-DEL som bindning fr kom-prioritize-deselect-all
* prioritize.el (kom-prioritize-deselect-all): Lade till detta
kommando.
* review.el (lyskom-check-review-access): Hantera tomma mten rtt.
(lyskom-get-texts-by-and-to): Optimera hantering av terse av en
flitig frfattare till ett litet mte.
* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Ngra nya
strngar fr rapportering av fel i terse.
* review.el (lyskom-get-texts-by): Skrev om s den blev effektivare.
Stt maxinkrement till lyskom-fetch-map-nos. Kontrollera att man
verkligen fr lsa conf-mappen. (lyskom-get-texts-generic): Tog bort
denna eftersom den bara anvndes av lyskom-get-texts-by.
(lyskom-get-texts-to): Inlineade koden frn lyskom-get-texts-generic.
Stt maxinkrement till lyskom-fetch-map-nos.
(lyskom-get-texts-by-and-to): Startinkrement satt till
lyskom-fetch-map-nos, kontrollera att man verkligen fr lsa
conf-mappen. (lyskom-check-review-access): Ny funktion.
Thu May 2 18:47:18 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se> Thu May 2 18:47:18 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* 0.41 release * 0.41 release
......
...@@ -25,7 +25,7 @@ ...@@ -25,7 +25,7 @@
# $Id$ # $Id$
# #
CLIENTVERSION = 0.41 CLIENTVERSION = 0.42-beta
GENERIC-CLEAN = *~ *.o core GENERIC-CLEAN = *~ *.o core
GENERIC-DIST-CLEAN = TAGS GENERIC-DIST-CLEAN = TAGS
......
...@@ -34,17 +34,16 @@ Buggar ...@@ -34,17 +34,16 @@ Buggar
Om man försöker logga in med en förkortning som matchar flera namn Om man försöker logga in med en förkortning som matchar flera namn
tror klienten att man inte finns. tror klienten att man inte finns.
Allmänna förbättringar Lista meddelanden via fjärrkontroll listar baklänges.
Att försöka återse inlägg i någon annans brevlåda tar bara en Allmänna förbättringar
massa tid och gör ingen nytta.
Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
vill man antagligen inte återse det, eftersom man ju bevisligen vill man antagligen inte återse det, eftersom man ju bevisligen
har det framför sig. I stället vill man antagligen kommentera har det framför sig. I stället vill man antagligen kommentera
det. det.
Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren? bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?
......
...@@ -555,6 +555,11 @@ Mark the envelope with \"LysKOM bug report\"\n\n") ...@@ -555,6 +555,11 @@ Mark the envelope with \"LysKOM bug report\"\n\n")
(review-one-comment . "Review one comment to article %#1n.\n") (review-one-comment . "Review one comment to article %#1n.\n")
(review-many-comments . "Review %#2d comments to article %#1n.\n") (review-many-comments . "Review %#2d comments to article %#1n.\n")
(read-normally-read . "How many articles to you want to review: ") (read-normally-read . "How many articles to you want to review: ")
(review-conf-gone . "The conference does not exist.\n")
(review-pers-gone . "The user does not exist.\n")
(review-cant-read-conf . "You can't review articles to a closed conference you are not a member of.\n")
(review-cant-read-letterbox . "You can't review articles to somebody else's mailbox.")
(review-cant-read-empty . "The conference is empty.\n")
; From edit-text.el: ; From edit-text.el:
(press-C-c-C-c . "Enter C-c C-c to post the article.") (press-C-c-C-c . "Enter C-c C-c to post the article.")
...@@ -1235,6 +1240,7 @@ Cf. paragraph-start.") ...@@ -1235,6 +1240,7 @@ Cf. paragraph-start.")
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-m" 'kom-prioritize-next-line) (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-m" 'kom-prioritize-next-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-j" 'kom-prioritize-next-line) (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-j" 'kom-prioritize-next-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-?" 'kom-prioritize-previous-line) (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-?" 'kom-prioritize-previous-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\M-\C-?" 'kom-prioritize-deselect-all)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map [down] 'kom-prioritize-next-line) (define-key lyskom-prioritize-mode-map [down] 'kom-prioritize-next-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-n" 'kom-prioritize-next-line) (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-n" 'kom-prioritize-next-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map [up] 'kom-prioritize-previous-line) (define-key lyskom-prioritize-mode-map [up] 'kom-prioritize-previous-line)
......
...@@ -278,6 +278,18 @@ ...@@ -278,6 +278,18 @@
(interactive) (interactive)
(lyskom-message "%s" (lyskom-get-string 'prioritize-help))) (lyskom-message "%s" (lyskom-get-string 'prioritize-help)))
(defun kom-prioritize-deselect-all ()
"Deselect all selected entries"
(interactive)
(let ((entry nil))
(while lyskom-prioritize-selection
(setq entry (car lyskom-prioritize-selection))
(lyskom-prioritize-select entry nil)
(lyskom-prioritize-redraw-entry entry))))
(defun kom-prioritize-select (&optional arg) (defun kom-prioritize-select (&optional arg)
"Select the record on the line containing point. "Select the record on the line containing point.
If ARG is null, toggle selection. Positive arg means always select and If ARG is null, toggle selection. Positive arg means always select and
......
This diff is collapsed.
...@@ -572,6 +572,12 @@ M\344rk kuvertet \"LysKOM buggrapport f\366r elispklienten\".\n\n") ...@@ -572,6 +572,12 @@ M\344rk kuvertet \"LysKOM buggrapport f\366r elispklienten\".\n\n")
(review-many-comments . "\304terse %#2d kommentarer till inl\344gg %#1n.\n") (review-many-comments . "\304terse %#2d kommentarer till inl\344gg %#1n.\n")
(read-normally-read . "Hur m\345nga vill du se igen?") (read-normally-read . "Hur m\345nga vill du se igen?")
(review-conf-gone . "M\366tet finns inte.\n")
(review-pers-gone . "Personen finns inte.\n")
(review-cant-read-conf . "Du kan inte \345terse inl\344gg till ett slutet m\366te du inte \345r med i.\n")
(review-cant-read-letterbox . "Du kan inte \345terse in\344gg till n\345gon annans brevl\345da.\n")
(review-cant-read-empty . "M\366tet r tomt.\n")
; From edit-text.el: ; From edit-text.el:
(press-C-c-C-c . "Tryck C-c C-c f\366r att skicka in texten.") (press-C-c-C-c . "Tryck C-c C-c f\366r att skicka in texten.")
(recipient . "Mottagare:") (recipient . "Mottagare:")
...@@ -1298,6 +1304,7 @@ Cf. paragraph-start.") ...@@ -1298,6 +1304,7 @@ Cf. paragraph-start.")
(define-key lyskom-prioritize-mode-map [down] 'kom-prioritize-next-line) (define-key lyskom-prioritize-mode-map [down] 'kom-prioritize-next-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-n" 'kom-prioritize-next-line) (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-n" 'kom-prioritize-next-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-?" 'kom-prioritize-previous-line) (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-?" 'kom-prioritize-previous-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\M-\C-?" 'kom-prioritize-deselect-all)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map [up] 'kom-prioritize-previous-line) (define-key lyskom-prioritize-mode-map [up] 'kom-prioritize-previous-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-p" 'kom-prioritize-previous-line) (define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-p" 'kom-prioritize-previous-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "p" 'kom-prioritize-previous-line) (define-key lyskom-prioritize-mode-map "p" 'kom-prioritize-previous-line)
......
...@@ -126,6 +126,14 @@ The value is actually the element of LIST whose cdr is KEY." ...@@ -126,6 +126,14 @@ The value is actually the element of LIST whose cdr is KEY."
(nreverse result))) (nreverse result)))
(defun lyskom-maxint ()
(let ((n 1) (l nil))
(while (> n 0)
(setq l (cons n l))
(setq n (* 2 n)))
(apply '+ l)))
;;; ;;;
;;; LysKOM utility functions ;;; LysKOM utility functions
;;; ;;;
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment