Commit 5920fef1 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Synkning inför release av 0.47.1-BETA-1

parent bbf90d38
......@@ -22,7 +22,7 @@
#
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
CLIENTVERSION = 0.47
CLIENTVERSION = 0.47.1-BETA-1
SHELL = /bin/sh
RM = rm -f
......
Nyheter i lyskom.el 0.47.1
==========================
Version 0.47 av elispklienten innehåller ett stort antal bugfixar
och ny funktionalitet. Den finns att hämta på följande adress:
<URL:http://www.lysator.liu.se/lyskom/klienter/emacslisp/>
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.47.tar.gz, och en kopia av den text du läser
just nu finns under namnet NEWS-0.47.1 i tar-arkivet. Det finns
även en zip-fil för folk som sitter med system som inte förstår
tar-filer.
Det finns viktig information i NEWS-0.47 som också ingåt i
tar-arkivet och zip-filen.
Version 0.47.1 rättar ett antal fel och kommer med några smärre
förbättringar gentemot 0.47. Alla bör uppgradera eftersom en del
av felen var rätt allvarliga.
* Features och förbättringar
** När man skickar in inlägg anonymt och ens brevlåda är mottagare
till inlägget så får man en fråga om man vill ta bort sin brevlåda
från mottagarlistan (bug 722).
** Radera inlägg visar en stor varning och frågar två gånger om man
verkligen vill radera inlägg, förutsatt att inlägget har
kommentarer (bug 679).
** Status (för) person räknar olästa inlägg i möten med passiva
medlemskap separat (bug 746).
** Status (för) person och Status (för) möte visar passiva medlemskap
i en blekare färg än aktiva medlemskap.
** Man får en meny när man trycker "*" utan på tilläggsinformation
medan man skriver inlägg. (bug 750).
** Bättre användargränssnitt för Lista (med) regexpar (bug 752).
* Bugfixar
** Man kan ge kommandon som arbetar på inlägg innan man har läst något
utan att det kommer upp ett felmeddelande (bug 733).
** Flera kommandon, bland annat Fotnot till inlägg, som arbetade på
fel inlägg väljer nu rätt inlägg.
** Man kan läsa HTML-inlägg i XEmacs även med alternativa
inläggsbakgrunder påslagna (bug 739).
** Prompten tas bort om man gör Avsluta och inte använder ssh-proxy
(bug 745).
** Funktion i Emacs utan multibyteteckenstöd men med MULE-funktioner
är återställd.
** Fönstertiteln i Windows saknar en ful ruta (bug 738).
** Bättre ledtexter när man öppnar URLer på Windows (bug 717).
** Addera lapp på dörren har nu rätt ledtexter (bug 728, patch från
Per Starbäck).
** Variabeln kom-bury-buffers används även när man byter LysKOM på
grund av att man har kom-server-priority-breaks satt (bug 717,
patch från Christer Ekholm).
** Bytte namn från lyskom-old-farts-text-prompt-strategy till
kom-old-farts-text-prompt-strategy. Det gamla variabelnamnet
fungerar dock fortfarande.
** Flera stavfel rättade.
2002-09-17 David Byers <david.byers@swipnet.se>
* Release av 0.47.1-BETA-1
2002-09-16 David Byers <david.byers@swipnet.se>
* vars.el.in (lyskom-old-farts-text-prompt-strategy): Added this
as alias for kom-old-farts-text-prompt-strategy.
Fix bug 722:
* edit-text.el (kom-edit-send-anonymous): Set is-anonymous
parameter to non-nil.
......@@ -11,7 +18,7 @@
2002-09-15 David Byers <david.byers@swipnet.se>
Fix problem when calling kom-view before reading anything:
Fix bug 733:
* utilites.el (lyskom-read-text-no-prefix-arg): Moved cond branch
for prompting when there is no prefix argument to the first
branch so that errors occurring when looking for texts for a
......
......@@ -36,7 +36,7 @@
# Version of the client.
#
# Also remember to change version number in ../doc/Makefile!
CLIENTVERSION = 0.47
CLIENTVERSION = 0.47.1-BETA-1
######################################################################
......@@ -47,7 +47,7 @@ EMACS = xemacs
LANGUAGES = english swedish
# These files are included in all distribution archives.
DOCFILES = ../doc/NEWS-0.47
DOCFILES = ../doc/NEWS-0.47 ../doc/NEWS-0.47.1
# Default target.
TARGET = lyskom.elc
......@@ -257,7 +257,7 @@ $(RELEASE-BASE-SRC).buildstamp: \
cd $(RELEASE-BASE-SRC) && autoconf
cd $(RELEASE-BASE-SRC) && ./configure --prefix=$(DEFAULTPREFIX) \
--with-lispdir=$(DEFAULTLISPDIR)
cd $(RELEASE-BASE-SRC) && rm config.log config.status config.cache
cd $(RELEASE-BASE-SRC) && rm -f config.log config.status config.cache
touch $@
############################################################
......
......@@ -140,6 +140,10 @@ if the variable is in kom-dont-read-saved-variables."
of the text `arg' messages above point from the current
kom buffer.")
(defconst lyskom-old-farts-text-prompt-strategy
kom-old-farts-text-prompt-strategy
"Obsolete: Alias for kom-old-farts-text-prompt-strategy.")
(def-kom-var kom-pick-text-no-strategy-alist
'((kom-comment-previous . ((t . lyskom-get-previous-text)
(nil . lyskom-get-previous-text)))
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment