Commit 5a170ce9 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Bugfixar, framför allt på delay-koden.

Använd protokollanrop 69-71.
parent b496e294
......@@ -34,6 +34,9 @@ ett par nya finesser.
att testa att sätta kom-delayed-printing till t och berätta om
eventuella problem.
** Nu används de särskilda anrop som finns i protokollet för att berätta för
servern vad klienten heter.
* Bugfixar
** Återse senaste fungerar! De problem som rapporterats om detta
......@@ -51,6 +54,8 @@ ett par nya finesser.
** Man kan nu trycka 'åak' direkt efter att ha skrivit en kommentar
genom att trycka på 'k' igen.
** Ett antal mindre buggar har fixats.
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
** Elispklienten hänger fortfarande ibland men vi vet inte varför. Det
......
Sat Apr 27 02:48:51 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* startup.el (kom-start-anew): Tm completion-cachen.
Fri Apr 26 00:01:14 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Nu borde den
skriva saker p rtt stlle.
* services.el (initiate-set-client-version): Ny funktion.
(initiate-get-client-name): Ny funktion.
(initiate-get-client-version): Ny funktion.
* startup.el (lyskom): Bertta fr servern vad vi heter.
* lyskom-rest.el (kom-go-to-next-conf): Anvnd def-kom-command.
(lyskom-go-to-pri-conf,lyskom-go-to-next-conf): Flyttade p
anropet av lyskom-end-of-command.
(lyskom-maybe-move-unread): Felstavat argument.
(lyskom-go-to-next-conf): Flyttade om lite.
Thu Apr 25 01:42:29 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* vars.el.in (kom-delayed-printing): ndrade default till nil.
......
......@@ -38,8 +38,9 @@
(setq lyskom-clientversion-long
(concat lyskom-clientversion-long
"$Id$\n"))
(concat
lyskom-clientversion-long
"$Id$\n"))
;;; Author: Linus Tolke
......
No preview for this file type
......@@ -646,6 +646,29 @@ Args: KOM-QUEUE HANDLER &rest DATA."
'lyskom-parse-num)
(lyskom-send-packet kom-queue (lyskom-format-objects 56)))
(defun initiate-set-client-version (kom-queue handler name version &rest data)
"Tell the server to set the client name and version of this session."
(lyskom-call kom-queue lyskom-ref-no handler data 'lyskom-parse-void)
(lyskom-send-packet kom-queue (lyskom-format-objects 69 name version)))
(defun initiate-get-client-name (kom-queue handler session &rest data)
"Tell the server to set the highest unread article in conference CONF-NO
to TEXT-NO
Args: KOM-QUEUE HANDLER CONF-NO TEXT-NO &rest DATA"
(lyskom-call kom-queue lyskom-ref-no handler data 'lyskom-parse-string)
(lyskom-send-packet kom-queue (lyskom-format-objects 70 session)))
(defun initiate-get-client-version (kom-queue handler session &rest data)
"Tell the server to set the highest unread article in conference CONF-NO
to TEXT-NO
Args: KOM-QUEUE HANDLER CONF-NO TEXT-NO &rest DATA"
(lyskom-call kom-queue lyskom-ref-no handler data 'lyskom-parse-string)
(lyskom-send-packet kom-queue (lyskom-format-objects 71 session)))
(defun initiate-set-last-read (kom-queue handler conf-no text-no &rest data)
"Tell the server to set the highest unread article in conference CONF-NO
to TEXT-NO
......
......@@ -105,6 +105,10 @@ See lyskom-mode for details."
(save-excursion
(lyskom-init-parse buffer))
;; Tell the server who we are
(initiate-set-client-version 'background nil
"lyskom.el" lyskom-clientversion)
(setq lyskom-server-info (blocking-do 'get-server-info))
(lyskom-format-insert
'connection-done
......@@ -161,6 +165,10 @@ See lyskom-mode for details."
(let ((old-me lyskom-pers-no))
(unwind-protect
(progn
;; Clera this cache, so lyskom-read-conf-name-internal won't
;; be confused later
(lyskom-completing-clear-cache)
(if lyskom-first-time-around
nil
(lyskom-tell-internat 'kom-tell-login))
......@@ -204,7 +212,8 @@ See lyskom-mode for details."
;; the person when loggin in new
;; users
(or lyskom-is-new-user
(silent-read (lyskom-get-string 'password)))))
(silent-read
(lyskom-get-string 'password)))))
(if lyskom-is-new-user
(blocking-do 'add-member
(server-info->conf-pres-conf lyskom-server-info)
......
......@@ -452,7 +452,7 @@ Args: TEXT-STAT of the text being read."
"Get author of TEXT-NO and print a header line."
;;+++ error kommer att se annorlunda ut.
(save-excursion
(goto-char (+ marker chars-to-delete))
(goto-char marker)
(if text-stat
(let ((author (text-stat->author text-stat))
(type (misc-info->type misc)))
......@@ -486,9 +486,10 @@ Args: TEXT-STAT of the text being read."
;; We are writing the line about what comments exists and
;; the reference text does not exist anymore. Strange.
nil)
(goto-char marker)
;; (goto-char marker)
(delete-char chars-to-delete)
(set-marker marker nil)
(delete-char chars-to-delete)))
))
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment