Commit 5bea9e9a authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent ad15417f
......@@ -3,6 +3,12 @@ Att g
-------- Buggar
När man har utplånat sig själv, och tryckt C-g vid loginprompten som
följer blir vissa kommandon förvirrade.
lyskom-count-down-edits blir förvirrad om man har
kom-write-texts-in-window satt till 'other.
lyskom-replace-deferred verkar inte använda lyskom-last-viewed i alla
fall. Och den beter sig fel när man står vid prompten och vill bläddra
bakåt.
......@@ -61,16 +67,14 @@ parallella prefetcher p
Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
kom-show-footnotes-immediately är satt.
Endast gör fel ibland.
Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
samtidigt.
Om ett namn som fylls i i efterhand gör att raden blir för lång,
så scrollar klienten ibland trots att den inte borde. [Troligen
fixat]
Om ett namn som fylls i i efterhand gör att sista raden blir för lång,
så scrollar klienten trots att den inte borde. Jag trodde jag hade
fixat det.
sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
......@@ -137,6 +141,8 @@ parallella prefetcher p
-------- Fixade saker
Endast gör fel ibland. [FIXAT]
Jag har satt kom-show-footnotes-immediately till nil. Det verkar
som man inte får läsa fotnötter först då, t ex fick jag läsa
1443562 (en vanlig kommentar) och trädet under det innan jag fig
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment