Commit 5efbd407 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Dokumentera prefixargumentet till "Lista (med) regexpar".

parent be68a32a
...@@ -80,6 +80,20 @@ ...@@ -80,6 +80,20 @@
hela bufferten. Praktiskt för den som sparar sina LysKOM-sessioner hela bufferten. Praktiskt för den som sparar sina LysKOM-sessioner
på fil. på fil.
** Om man ger ett prefixargument till "Lista (med) regexpar" kommer
kommandot att översätta regexpen så att vissa tecken behandlas
lika. Vilka tecken som ska behandlas lika avgörs av servern; samma
ekvivalensklasser används av de vanliga kommandona som listar namn.
Specialtecken som påverkar regexpens funktion översätts inte.
Tecken skrivna inom en []-grupp översätts inte.
Exempel: regexpen "ab[a]" översätts till "[AaÀÁÂÃàáâã][Bb][a]" om
man kör mot lyskomd version 2.0.4.
Den här funktionen fungerar bara om man kör mot lyskomd version
2.0.0 eller nyare.
* Bugfixar * Bugfixar
...@@ -94,4 +108,4 @@ ...@@ -94,4 +108,4 @@
** Den engelska versionens tangentbindningar är korrigerade. ** Den engelska versionens tangentbindningar är korrigerade.
** En del strängar har rättats. ** En del strängar har rättats.
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment