Commit 607f256c authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Added more missing stuff

parent 6db1773d
......@@ -10,8 +10,12 @@ Filen heter lyskom-0.46.tar.gz, och en kopia av den text du l
nu finns under namnet NEWS-0.46 samt under namnet NEWS-0.46 i
tar-arkivet.
Det här är sista releasen av elispklienten som jag planerar att göra.
Det vore väldigt bra om några intresserade personer tog över ansvaret
för projektet så att det fortsätter att utvecklas.
David Byers <byers@lysator.liu.se>
David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>
* Försämringar
......@@ -23,12 +27,36 @@ tar-arkivet.
* Fitjurs, förbättringar och andra förändringar
** Det går mycket fortare att logga in än tidigare, speciellt om man
är med i många möten och bara har olästa i en liten del av dem.
Klienten belastar även servern i mycket mindre utsträckning
underinloggningsfasen.
** Återsefunktionerna är lite mer robusta. Om man återser inlägg och
blir avbruten av ett prioriterat möte så kommer klienten att återgå
till återseendet när man har läst ut mötet. Man kan även styra vad
som kan avbryta återseende genom att sätta variabeln
kom-review-priority till något lämpligt (255 eller högre om man
aldrig vill att återse skall avbrytas av prioriterade inlägg eller
möten.)
** Det går att filtrera personliga, grupp- och alarmmeddelanden.
Variabeln kom-ignore-message-senders är en lista av avsändare vars
meddelanden inte skall visas. kom-ignore-message-recipients är en
lista av mottagare som man inte vill se meddelanden till.
** Man kan styra hur klienten skall pipa när det kommer personliga,
eller alarmmeddelanden från specifika avsändare och
gruppmeddelanden till specifika mottagare. Se dokumentationen för
kom-ding-on-personal-messages, kom-ding-on-group-messages och
kom-ding-on-common-messages för mer information.
** Möten med prioritet noll betraktas inte längre som passiva
medlemskap eftersom den senaste servern har riktigt stöd för
passiva medlemskap. Det går att simulera det gamla beteendet genom
att sätta läsnivå till ett eller högre. Använd variabeln
kom-default-session-priority för att sätta grundnivån i nya
sessioner.
sessioner.
** Om man gillar långa streckade linjer kan man få det på de flesta
håll. Slå på kom-long-lines och sätt kom-text-header-dash-length
......@@ -153,6 +181,17 @@ LysKOM-bufferten och i inl
bekräfta varje gång inlägget visas (tills man har bekräftat det
förstås.)
*** Möten kan ha FAQer. Kommandona Ta bort FAQ, Addera FAQ och Återse
FAQ (bunden till åq) används för att manipulera och läsa FAQer.
Servern raderar aldrig en FAQ automatiskt, oavsett hur gammal den
är.
*** Man kan skriva korta repliker till inlägg. Dessa är tänkta att
ersätta vissa typer av "adderingsmöten" som finns i flera
KOM-system. Kommandona "Hålla med" (rh) och "Kort replik" (rr) är
till för att skriva repliker. Se även dokumentationen av variabeln
kom-agree-text för mer information.
** Tilläggsinformation i inläggsbufferten
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment