Commit 610e2c89 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Make plist-member a function, not a defsubst

parent 8ee72956
......@@ -5,6 +5,8 @@ Att g
* SHOWSTOPPERS
**
** Man får illegal consp nil i processfiltret när man går med i eller
ändrar prioritet på ett möte ibland. Sällan. Jag gick med i
programmering i TokKOM med kom-handle-membership uppe. När jag
......@@ -12,6 +14,8 @@ Att g
vara timingberoende och cacheberoende på något vis. Jag har fått
det på andra sätt också.
Händer ibland när man loggar in också.
** Inställningsbufferten är buggig. Om man har en inställning i
servern och markerar att den skall sparas i .emacs så sparas
defaultvärdet och inte det aktuella värdet. Buggligt ju! Jag undrar
......
......@@ -339,7 +339,7 @@ With optional argument N, returns Nth-to-last link (default 1)."
(while (consp (cdr x)) (setq x (cdr x)))
x))
(lyskom-provide-subst plist-member (plist prop)
(lyskom-provide-function plist-member (plist prop)
"Return non-nil if PLIST has the property PROP.
PLIST is a property list, which is a list of the form
\(PROP1 VALUE1 PROP2 VALUE2 ...\). PROP is a symbol.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment