Commit 61d50134 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Kommandona som körs i administratörsmod inskrivna

parent f2e95c47
......@@ -10,7 +10,7 @@ File: elisp-client Node: Top, Up: (dir), Next: Copyright
--------------------------------
En klient skriven i GNU-emacs-lisp.
--------------------------------
Dokumentationen uppdaterad till klient version 0.33
Dokumentationen uppdaterad till klient version 0.34
* Menu:
......@@ -123,18 +123,17 @@ LysKOM bygger p} klient-servermodellen.
* Menu:
* Servern:: Lite grann om servern, databashanterare och var den finns.
* Multiplexer:: Vad {r det och varf|r.

File: elisp-client Node: Servern, Up: Systemet, Next: Multiplexer
File: elisp-client Node: Servern, Up: Systemet
Servern
*******
Servern, databashanteraren, {r skriven i C och k|rs p}
`nanny.lysator.liu.se' (IP-nummer 130.236.254.13). Databasfilen {r
`lysator.liu.se' (IP-nummer 130.236.254.1). Databasfilen {r
l{sbar f|r flera av lysators medlemmar, vilket kan tyckas vara en
bugg, men den {r medveten. Vi vill inte ge n}gon en falsk k{nsla av
s{kerhet och p} ett system s}dant som Lysators {r det alltf|r m}nga
......@@ -143,22 +142,6 @@ P} andra serverinstallationer i framtiden blir naturligtvis
situationen en annan.

File: elisp-client Node: Multiplexer, Prev: Servern, Up: Systemet
Multiplexer
***********
Eftersom antalet uppkopplingar till en och samma process {r v{ldigt
begr{nsat s} finns det p} `laila.lysator.liu.se' (IP-nummer
130.236.254.12) en multiplexer som tar emot din uppkoppling och som
skickar vidare den till LysKOM-servern som k|r p} `nanny'. Denna skall
anv{ndas och om vi f}r f|r oss att flytta LysKOM servern kommer denna
att {ndras s} att den kopplar vidare till det nya st{llet.

File: elisp-client Node: Uppstart, Prev: Systemet, Up: Top, Next: K|ra LysKOM
......@@ -188,8 +171,8 @@ File: elisp-client Node: Lysator, Up: Uppstart, Next: IDA
Fr}n Lysators maskiner
Enklast {r att k|ra LysKOM fr}n n}gon av Lysators UNIX-maskiner (`lage',
`lave', `laila' eller `nanny'). N{r man har startat emacs r{cker det med
att skriva
`lave', `laila', `lysator', `robert', `robin', `ruben' eller `nanny').
N{r man har startat emacs r{cker det med att skriva:
M-x lyskom
f|r att s{tta ig}ng. Svara p} fr}gan om server med
......@@ -199,7 +182,7 @@ att trycka RET.

File: elisp-client Node: IDA, Prev: Lysator, Up: Uppstart, Next: Andra maskiner
annat
Fr}n elev-sparcarna p} IDA (Inst. f|r Datavetenskap p} LiTH):
L{gg in
......@@ -220,13 +203,13 @@ Fr}n andra maskiner
H{mta filen `lyskom.el' eller `lyskom.elc'. Senaste versionen finns alltid
p} `lage.lysator.liu.se' i directoryt `/usr/local/lib/elisp/'. K|r, och
hoppas att du kommer }t `laila' eller `obel18.ida.liu.se'. Om det blir
hoppas att du kommer }t `lysator' eller `obel18.ida.liu.se'. Om det blir
problem, s} l|s dem och tala om f|r mig hur du l|ste dem, s} kan jag
l{gga in din l|sning h{r.
Om Emacs s{ger `"Unknown host"' m}ste du be din systemadministrat|r att
l{gga in `laila.lysator.liu.se 130.236.254.12' i host-tabellen, eller
l{nka emacs med `-lresolv' f|r att anv{nda nameserver. Tyv{rr g}r det
l{gga in `130.236.254.1 lysator.liu.se kom.lysator.liu.se' i host-tabellen,
eller l{nka emacs med `-lresolv' f|r att anv{nda nameserver. Tyv{rr g}r det
inte att ge IP-nummer till Emacs.
Om du vill h{mta LysKOMklienten fr}n n}gonstans utanf|r LiTH kan du
......@@ -267,6 +250,8 @@ Efter en liten stund dyker det upp ett f|nster d{r det st}r
Telefon:
Email-adress:
Annat:
Skriv en kort presentation av dig sj{lv. Du b|r }tminstone ha med ditt
riktiga namn, din adress och telefonnummer, och email-adress. Det {r
......@@ -380,6 +365,8 @@ versionen.
* Tangenterna:: Index |ver korta kommandon.
* Annat:: |vriga kommandon, Se tiden, F} uppmuntran...
* Administrat|rskommandon:: \verg} till administrat|rsmode,
St{ng av servern.

File: elisp-client Node: L{sa, Prev: Bli medlem, Up: Kommandon, Next: Skriva
......@@ -637,11 +624,12 @@ att uttr{da.
redan {r medlem i.
`u' `Uttr{da ur'
`Uttr{da ur'
Fr}gar efter namnet p} ett m|te och g|r s} att du uttr{der ur
m|tet. Alla markeringar om eventuella l{sta texter f|rsvinner.
Detta kommando har inte n}gon egen tangent.

......@@ -658,7 +646,7 @@ File: elisp-client Node: Sluta, Prev: Skriva, Up: Kommandon, Next: Lista

File: elisp-client Node: Annat, Prev: Tangenterna, Up: Kommandon
File: elisp-client Node: Annat, Prev: Tangenterna, Up: Kommandon, Next: Administrat|rskommandon
|vriga kommandon i LysKOM.
==========================
......@@ -704,7 +692,7 @@ File: elisp-client Node: Annat, Prev: Tangenterna, Up: Kommandon
|verskridas med ett prefixargument.
`Visa vilkalistan'
`Visa vilkalistan'
LysKOM underh}ller en lista |ver alla personer som {r inne
......@@ -714,6 +702,16 @@ File: elisp-client Node: Annat, Prev: Tangenterna, Up: Kommandon
(*Note F|nsterstorlek: Variabler.)
`Kasta ut en session'
Du kan sl{nga ut en session som har h{ngt sig eller som du
gl|mt p} n}gon annan maskin. Du kan bara sl{nga ut
sessioner d{r personer som du {r organisat|r f|r {r
inloggade om du inte {r i administrat|rsmode.
(*Note Administrat|rs: Administrat|rskommandon.)

......@@ -1054,8 +1052,13 @@ File: elisp-client Node: [ndra personuppgifter, Up: [ndra
`[ndra l|senord'
Fr}gar efter det gamla l|senordet samt det nya du vill ha. Det nya
l|senordet m}ste matas in tv} g}nger f|r att f}nga felstavningar.
Fr}gar efter vem du skall {ndra l|senordet f|r, samt efter
ditt l|senordet. D{refter skall du mata in det nya l|senordet
tv} g}nger. Detta f|r att f}nga felstavningar.
Man kan {ndra l|senordet f|r alla som man {r organisat|r
f|r. Om man {r administrat{r kan man {ndra l|senordet f|r
vem som helst.
`S{tt lapp p} d|rren'
......@@ -1085,7 +1088,7 @@ File: elisp-client Node: [ndra personuppgifter, Up: [ndra
felmeddelande ut.
`S{tt livsl{ngd'
`[ndra livsl{ngd'
Fr}gar f|rst efter det m|te som du vill {ndra inl{ggens livsl{ngd
......@@ -1213,6 +1216,51 @@ File: elisp-client Node: [ndra inst{llningarna, Prev: [ndra annat, Up: [ndra
f|rlorade.

File: elisp-client Node: Administrat|rskommandon, Prev: Annat, Up: Kommandon
Administrat|rskommandon
***********************
`\verg} till administrat|rsmod'
F|r att kunna utnyttja kommandona p} denna sida m}ste man
f|rst |verg} i administrat|rsmode som sker med detta
kommando. Dessutom m}ste du ha administrativa r{ttigheter i
databasen, f|r att kommandona skall fungera.
`\verg} till normalmod'
N{r man inte l{ngre vill k|ra i administrat|rsmod kan
man sl} av det med detta kommandot. Det hindrar dig att av misstag
l{sa texter som du inte f}r l{sa mm.
`St{ng av servern'
Sparar databasen och st{nger av servern. Ofta finns det program som
automatiskt startar om servern igen.
`S{tt loginmeddelande'
[ndrar loginmeddelandet.
`Ta bort loginmeddelande'
]
Tar bort loginmeddelandet.

File: elisp-client Node: Namn, Prev: Scrollning, Up: K|ra LysKOM, Next: Skriva inl{gg
......@@ -1868,6 +1916,7 @@ Index
* G} till n{sta m|te: L{sa.
* Hj{lp: F} hj{lp.
* Hoppa |ver alla kommentarer: L{sa.
* Kasta ut en session: Annat.
* Kommentera f|reg}ende inl{gg: Skriva.
* Kommentera inl{gget: Skriva.
* Lista medlemsskap: Lista.
......@@ -1892,12 +1941,14 @@ Index
* Spring till b|rjan av texten: L{sa.
* Status (f|r) m|te: Status.
* Status (f|r) person: Status.
* St{ng av servern: Administrat|rskommandon.
* Subtrahera kommentar: Addera.
* Subtrahera mottagare: Addera.
* S{nda meddelande: Meddelande.
* S{tt lapp p} d|rren: [ndra personuppgifter.
* S{tt livsl{ngd: [ndra personuppgifter.
* S{tt loginmeddelande: Administrat|rskommandon.
* Ta bort lapp p} d|rren: [ndra personuppgifter.
* Ta bort loginmeddelsde: Administrat|rskommandon.
* Uteslut medlem: Addera.
* Utpl}na: Skapa.
* Uttr{da ur: Bli medlem.
......@@ -1918,7 +1969,10 @@ Index
* ]terse tr{d: ]terse.
* ]terse urinl{gget: ]terse.
* ]terstarta kom: Annat.
* \verg} till administrat|rsmod: Administrat|rskommandon.
* \verg} till normalmod: Administrat|rskommandon.
* [ndra inst{llningarna: [ndra inst{llningarna.
* [ndra livsl{ngd: [ndra personuppgifter.
* [ndra l|senord: [ndra personuppgifter.
* [ndra namn: [ndra personuppgifter.
* [ndra organisat|r: [ndra personuppgifter.
......@@ -1977,7 +2031,6 @@ Tangenterna
* sp: Status.
* SPC: L{sa.
* st: Spara text.
* u: Bli medlem.
* V: Annat.
* v: Lista.
* } : ]terse.
......@@ -2051,47 +2104,47 @@ Node: Copyright815
Node: F|rord1411
Node: Bakgrund1848
Node: Systemet3811
Node: Servern4051
Node: Multiplexer4618
Node: Uppstart5113
Node: Lysator5592
Node: IDA5930
Node: Andra maskiner6587
Node: F|rsta g}ngen7939
Node: K|ra LysKOM9221
Node: Prompten9832
Node: Scrollning10463
Node: Kommandon10710
Node: L{sa12485
Node: F} hj{lp14308
Node: Skriva14766
Node: Lista16459
Node: Bli medlem18239
Node: Sluta20163
Node: Annat20393
Node: [ndra21832
Node: ]terse22412
Node: Status25271
Node: Spara text26227
Node: Markeringar26402
Node: Skapa27726
Node: Addera28252
Node: [ndra personuppgifter30321
Node: Meddelande32147
Node: Prioritera32631
Node: [ndra inst{llningarna34453
Node: Namn35874
Node: Skriva inl{gg36838
Node: Vilkabufferten40980
Node: Flaggor41324
Node: Variabler46768
Node: Hookar52252
Node: Environmentvariabler55701
Node: Buggrapporter56569
Node: Filer57065
Node: Happy hacking57291
Node: Index57424
Node: Tangenterna59643
Node: Variabelindex60620
Node: Servern4012
Node: Uppstart4553
Node: Lysator5032
Node: IDA5410
Node: Andra maskiner6072
Node: F|rsta g}ngen7439
Node: K|ra LysKOM8747
Node: Prompten9358
Node: Scrollning9989
Node: Kommandon10236
Node: L{sa12117
Node: F} hj{lp13940
Node: Skriva14398
Node: Lista16091
Node: Bli medlem17871
Node: Sluta19839
Node: Annat20069
Node: [ndra21874
Node: ]terse22454
Node: Status25313
Node: Spara text26269
Node: Markeringar26444
Node: Skapa27768
Node: Addera28294
Node: [ndra personuppgifter30363
Node: Meddelande32381
Node: Prioritera32865
Node: [ndra inst{llningarna34687
Node: Administrat|rskommandon36108
Node: Namn37094
Node: Skriva inl{gg38058
Node: Vilkabufferten42200
Node: Flaggor42544
Node: Variabler47988
Node: Hookar53472
Node: Environmentvariabler56921
Node: Buggrapporter57789
Node: Filer58285
Node: Happy hacking58511
Node: Index58644
Node: Tangenterna61147
Node: Variabelindex62107

End tag table
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment