Commit 61dab431 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Sista-minuten-fixar.

parent a7fb1585
...@@ -58,10 +58,17 @@ slinker med. ...@@ -58,10 +58,17 @@ slinker med.
** Återse senaste frågar hur många inlägg man vill se. ** Återse senaste frågar hur många inlägg man vill se.
** Det finns en lyskom-before-command-hook som körs före varje
kommando.
** Man får återigen se att det finns kommentarer man inte får läsa
till inlägg. Detta beteende försvann av någon anledning i någon
tidigare version.
* Bugfixar * Bugfixar
** Återse senaste fungerar! De problem som rapporterats om detta ** Återse senaste fungerar! De problem som rapporterats om detta
kommando borde vara lösta i denna version. kommando borde vara lösta i denna version.
** lyskom.el går nu igenom bytekompileringen nästan helt utan ** lyskom.el går nu igenom bytekompileringen nästan helt utan
varningar. De återstående varningarna om odefinierade funktioner varningar. De återstående varningarna om odefinierade funktioner
...@@ -79,10 +86,10 @@ slinker med. ...@@ -79,10 +86,10 @@ slinker med.
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen)) * Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
** Elispklienten hänger fortfarande ibland men vi vet inte varför. Det ** Elispklienten hänger troligen fortfarande ibland men vi vet inte
är numera lite enklare att avbryta och några hängningar har varför. Det är numera lite enklare att avbryta och några hängningar
eliminerats, men problemet är inte löst. Problemet är att emacs gör har eliminerats, men problemet är inte löst. Problemet är att emacs
poll() upprepat, trots att det rimligen borde finnas data gör poll() upprepat, trots att det rimligen borde finnas data
tillgängligt. Det kan vara ett kodningsfel, det kan vara en bug i tillgängligt. Det kan vara ett kodningsfel, det kan vara en bug i
Emacs och det kan kanske vara så att svaret helt enkelt dröjer. Vi Emacs och det kan kanske vara så att svaret helt enkelt dröjer. Vi
har numera en explicit timeout som per default är satt till en har numera en explicit timeout som per default är satt till en
...@@ -107,6 +114,9 @@ slinker med. ...@@ -107,6 +114,9 @@ slinker med.
spara den nya prioriteringen. Denna bug kommer nog att fixas på spara den nya prioriteringen. Denna bug kommer nog att fixas på
något vis såsmåningom. något vis såsmåningom.
** Att försöka återse sina inlägg i någon annans brevlåda fungerar
inte så bra. Det tar lång tid och resultatet blir noll och intet.
Migrering från 0.38 till nyare versioner Migrering från 0.38 till nyare versioner
---------------------------------------- ----------------------------------------
......
Thu May 2 18:47:18 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Nytt
format p de strngar som anvnds i
lyskom-print-delayed-header-comm.
* english-strings.el (lyskom-strings):
Thu May 2 16:37:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se> Thu May 2 16:37:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-commands): Lade in * swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-commands): Lade in
...@@ -17,6 +25,24 @@ Thu May 2 16:37:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se> ...@@ -17,6 +25,24 @@ Thu May 2 16:37:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* review.el (kom-review-first): Hantera prefixargument. * review.el (kom-review-first): Hantera prefixargument.
Thu May 2 15:20:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* commands1.el (kom-display-time): Skydda med condition-case.
* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Skriver ut
kommentarlnkar till olsliga texter igen.
* commands1.el (lyskom-format-time): Ny funktion.
(kom-display-time): Omskriven av Bellman.
* swedish-strings.el (lyskom-strings): Nya strngar fr
kom-display-time.
* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.
* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Kr
lyskom-before-command-hook.
Thu May 2 15:20:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se> Thu May 2 15:20:19 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Klarade inte av * view-text.el (lyskom-print-delayed-header-comm): Klarade inte av
......
...@@ -25,7 +25,7 @@ ...@@ -25,7 +25,7 @@
# $Id$ # $Id$
# #
CLIENTVERSION = 0.41-beta CLIENTVERSION = 0.41
GENERIC-CLEAN = *~ *.o core GENERIC-CLEAN = *~ *.o core
GENERIC-DIST-CLEAN = TAGS GENERIC-DIST-CLEAN = TAGS
......
...@@ -31,8 +31,14 @@ Buggar ...@@ -31,8 +31,14 @@ Buggar
prefetch-koden är gjord för. Alltså borde det kunna bli problem prefetch-koden är gjord för. Alltså borde det kunna bli problem
att gå med i möten om man ger dem fel prioritet. att gå med i möten om man ger dem fel prioritet.
Om man försöker logga in med en förkortning som matchar flera namn
tror klienten att man inte finns.
Allmänna förbättringar Allmänna förbättringar
Att försöka återse inlägg i någon annans brevlåda tar bara en
massa tid och gör ingen nytta.
Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på Inläggsnumren borde vara mer kontextkänsliga. Om man klickar på
ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet ett inläggs eget nummer, alltså det som står precis innan datumet
och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så och det som står inom parentesen precis efter inläggstexten, så
...@@ -52,7 +58,7 @@ Allm ...@@ -52,7 +58,7 @@ Allm
Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste. senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
Å K - Återse den text som den föregående texten kommenterade Klickbara kommandon.
Återinför Olästa Återinför Olästa
......
...@@ -1391,19 +1391,26 @@ If MARK-NO == 0, review all marked texts." ...@@ -1391,19 +1391,26 @@ If MARK-NO == 0, review all marked texts."
)) ))
(defun lyskom-format-time (time)
"Return TIME as a formatted string."
(lyskom-format 'time-format-exact
(+ (time->year time) 1900)
(1+ (time->mon time))
(time->mday time)
(time->hour time)
(time->min time)
(time->sec time)
(elt (lyskom-get-string 'weekdays)
(time->wday time))))
(def-kom-command kom-display-time () (def-kom-command kom-display-time ()
"Ask server about time and date." "Ask server about time and date."
(interactive) (interactive)
(let ((time (blocking-do 'get-time))) (let ((time (blocking-do 'get-time)))
(lyskom-format-insert 'time-is (lyskom-format-insert 'time-is
(+ (time->year time) 1900) (lyskom-format-time time)
(1+ (time->mon time)) ;; Kult:
(time->mday time)
(time->hour time)
(time->min time)
(time->sec time)
;; Kult:
(if (and (= (time->hour time) (if (and (= (time->hour time)
(+ (/ (time->sec time) 10) (+ (/ (time->sec time) 10)
(* (% (time->sec time) 10) 10))) (* (% (time->sec time) 10) 10)))
...@@ -1411,7 +1418,7 @@ If MARK-NO == 0, review all marked texts." ...@@ -1411,7 +1418,7 @@ If MARK-NO == 0, review all marked texts."
(% (time->min time) 10))) (% (time->min time) 10)))
(lyskom-get-string 'palindrome) (lyskom-get-string 'palindrome)
"")) ""))
;; Mera kult ;; Mera kult
(mapcar (function (mapcar (function
(lambda (el) (lambda (el)
(let ((x (car el)) (let ((x (car el))
...@@ -1428,19 +1435,22 @@ If MARK-NO == 0, review all marked texts." ...@@ -1428,19 +1435,22 @@ If MARK-NO == 0, review all marked texts."
(= (time->min time) (elt x 4))) (= (time->min time) (elt x 4)))
(or (null (elt x 5)) (or (null (elt x 5))
(= (time->sec time) (elt x 5)))) (= (time->sec time) (elt x 5))))
(progn (condition-case err
(lyskom-insert " ") (progn
(lyskom-format-insert (cdr el) (lyskom-insert " ")
(+ (time->year time) 1900) (lyskom-format-insert (cdr el)
(1+ (time->mon time)) (+ (time->year time) 1900)
(time->mday time) (1+ (time->mon time))
(time->hour time) (time->mday time)
(time->min time) (time->hour time)
(time->sec time))))))) (time->min time)
(time->sec time)))
(error nil))))))
lyskom-times)) lyskom-times))
(lyskom-insert "\n")) (lyskom-insert "\n"))
;;; ================================================================ ;;; ================================================================
;;; Vilka ({r inloggade) - Who is on? ;;; Vilka ({r inloggade) - Who is on?
......
...@@ -330,7 +330,11 @@ and you have finished reading. Please come back later. ...@@ -330,7 +330,11 @@ and you have finished reading. Please come back later.
(no-marked-texts . "You have not marked any articles.\n") (no-marked-texts . "You have not marked any articles.\n")
(no-marked-texts-mark . (no-marked-texts-mark .
"You have not marked any articles with mark %#1d.\n") "You have not marked any articles with mark %#1d.\n")
(time-is . "The time is %4#1d %02#3d/%02#2d %02#4d:%02#5d:%02#6d %#7s(according to the server).")
(weekdays . ["Sunday" "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday"
"Friday" "Saturday" "Sunday"])
(time-is . "The time is %#1s %#2s(according to the server).")
(time-format-exact . "%#7s %4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d:%02#6d")
(xmaseve . "Christmas eve!") (xmaseve . "Christmas eve!")
(xmasday . "Christmas day.\nDid you get any nice gifts this year?") (xmasday . "Christmas day.\nDid you get any nice gifts this year?")
...@@ -601,11 +605,12 @@ Mark the envelope with \"LysKOM bug report\"\n\n") ...@@ -601,11 +605,12 @@ Mark the envelope with \"LysKOM bug report\"\n\n")
(send-at . " Posted: %#1s\n") (send-at . " Posted: %#1s\n")
(sent-by . " Posted by %#1P\n") (sent-by . " Posted by %#1P\n")
(recieved-at . " Received: %#1s\n") (recieved-at . " Received: %#1s\n")
(written-by . "by %#1P")
(comment-to-text-by . "Comment to article %#1n by %#2P\n") (comment-to-text . "Comment to article %#1n")
(footnote-to-text-by . "Footnote to article %#1n %#2P\n") (footnote-to-text . "Footnote to article %#1n")
(comment-in-text-by . "Comment in article %#1n by %#2P\n") (comment-in-text . "Comment in article %#1n")
(footnote-in-text-by . "Footnote in article %#1n %#2P\n") (footnote-in-text . "Footnote in article %#1n")
(written-by . " by %#1P\n")
; From async.el: ; From async.el:
......
No preview for this file type
...@@ -231,7 +231,7 @@ Args: BY TO NUM" ...@@ -231,7 +231,7 @@ Args: BY TO NUM"
;;; written a long time ago, we'll be scanning the user's map ;;; written a long time ago, we'll be scanning the user's map
;;; uselessly for a long time. The same is true if the user's map is ;;; uselessly for a long time. The same is true if the user's map is
;;; small and the conference gets lots of traffic. In some cases it ;;; small and the conference gets lots of traffic. In some cases it
;;; maight actually be faster to look at and filter the text-stats in ;;; might actually be faster to look at and filter the text-stats in
;;; the smaller map. The fact that the user's map _is_ sorted in ;;; the smaller map. The fact that the user's map _is_ sorted in
;;; ascending order might also be a source for some sort of ;;; ascending order might also be a source for some sort of
;;; optimization. ;;; optimization.
......
...@@ -329,7 +329,11 @@ du har l\344st klart allting. Kom tillbaks senare. ...@@ -329,7 +329,11 @@ du har l\344st klart allting. Kom tillbaks senare.
(no-marked-texts . "Du har inga markerade inl\344gg.\n") (no-marked-texts . "Du har inga markerade inl\344gg.\n")
(no-marked-texts-mark . (no-marked-texts-mark .
"Du har inga markerade inl\344gg med markeringen %#1d.\n") "Du har inga markerade inl\344gg med markeringen %#1d.\n")
(time-is . "Klockan \344r %4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d:%02#6d %#7s(enligt servern).")
(weekdays . ["sndag" "mndag" "tisdag" "onsdag" "torsdag"
"fredag" "lrdag" "sndag"])
(time-is . "Det r %#1s %#2s(enligt servern).")
(time-format-exact . "%#7s %4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d:%02#6d")
(xmaseve . "\nJulafton! Har du \345ppnat dina julklappar \344n?") (xmaseve . "\nJulafton! Har du \345ppnat dina julklappar \344n?")
(xmasday . "Juldagen.") (xmasday . "Juldagen.")
...@@ -618,13 +622,12 @@ M\344rk kuvertet \"LysKOM buggrapport f\366r elispklienten\".\n\n") ...@@ -618,13 +622,12 @@ M\344rk kuvertet \"LysKOM buggrapport f\366r elispklienten\".\n\n")
(send-at . " S\344nt: %#1s\n") (send-at . " S\344nt: %#1s\n")
(sent-by . " S\344nt av %#1P\n") (sent-by . " S\344nt av %#1P\n")
(recieved-at . " Mottaget: %#1s\n") (recieved-at . " Mottaget: %#1s\n")
;; +++ unused?
(written-by . "av %#1P") (comment-to-text . "Kommentar till text %#1n")
;;; +++ (footnote-to-text . "Fotnot till text %#1n")
(comment-to-text-by . "Kommentar till text %#1n av %#2P\n") (comment-in-text . "Kommentar i text %#1n")
(footnote-to-text-by . "Fotnot till text %#1n av %#2P\n") (footnote-in-text . "Fotnot i text %#1n")
(comment-in-text-by . "Kommentar i text %#1n av %#2P\n") (written-by . " av %#1P\n")
(footnote-in-text-by . "Fotnot i text %#1n av %#2P\n")
; From async.el: ; From async.el:
......
...@@ -457,39 +457,35 @@ Args: TEXT-STAT of the text being read." ...@@ -457,39 +457,35 @@ Args: TEXT-STAT of the text being read."
;;+++ error kommer att se annorlunda ut. ;;+++ error kommer att se annorlunda ut.
(save-excursion (save-excursion
(goto-char marker) (goto-char marker)
(if text-stat (let ((author (if text-stat
(let ((author (text-stat->author text-stat)) (text-stat->author text-stat)
(type (misc-info->type misc))) nil))
(type (misc-info->type misc)))
(cond (cond
((eq type 'COMM-TO) ((eq type 'COMM-TO)
(lyskom-format-insert-at-point 'comment-to-text-by (lyskom-format-insert-at-point 'comment-to-text
(misc-info->comm-to misc) (misc-info->comm-to misc)))
author)) ((eq type 'FOOTN-TO)
((eq type 'FOOTN-TO) (lyskom-format-insert-at-point 'footnote-to-text
(lyskom-format-insert-at-point 'footnote-to-text-by (misc-info->footn-to misc)))
(misc-info->footn-to misc) ((eq type 'COMM-IN)
author)) (lyskom-format-insert-at-point 'comment-in-text
((eq type 'COMM-IN) (misc-info->comm-in misc)))
(lyskom-format-insert-at-point 'comment-in-text-by ((eq type 'FOOTN-IN)
(misc-info->comm-in misc) (lyskom-format-insert-at-point 'footnote-in-text
author)) (misc-info->footn-in misc))))
((eq type 'FOOTN-IN) (if author
(lyskom-format-insert-at-point 'footnote-in-text-by (lyskom-format-insert-at-point 'written-by author)
(misc-info->footn-in misc) (lyskom-insert-at-point "\n"))
author)))
;; Print information about who added the link ;; Print information about who added the link
(if (misc-info->sent-at misc) (if (misc-info->sent-at misc)
(lyskom-format-insert-at-point 'send-at (lyskom-format-insert-at-point 'send-at
(lyskom-return-date-and-time (lyskom-return-date-and-time
(misc-info->sent-at misc)))) (misc-info->sent-at misc))))
(if (misc-info->sender misc) (if (misc-info->sender misc)
(lyskom-format-insert-at-point 'sent-by (lyskom-format-insert-at-point 'sent-by
(misc-info->sender misc)))) (misc-info->sender misc))))
;; Client tolerance agains buggy servers...
;; We are writing the line about what comments exists and
;; the reference text does not exist anymore. Strange.
nil)
;; (goto-char marker) ;; (goto-char marker)
(let ((inhibit-read-only t)) (let ((inhibit-read-only t))
(delete-char chars-to-delete)) (delete-char chars-to-delete))
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment