Commit 631ea110 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Added missing compatibility definition

parent 12129883
...@@ -3,6 +3,9 @@ ...@@ -3,6 +3,9 @@
Att göra i elisp-klienten Att göra i elisp-klienten
========================= =========================
Fixa aux-item-data och format-objects så att strängen kodas som
raw-text. Hur hanteras då åäö i den?
Kolla alla användningar av length och substring för att se var man Kolla alla användningar av length och substring för att se var man
borde använda string-width och truncate-string-to-width istället. borde använda string-width och truncate-string-to-width istället.
......
...@@ -289,6 +289,7 @@ string to search in." ...@@ -289,6 +289,7 @@ string to search in."
(lyskom-provide-function string-width (str) (length str)) (lyskom-provide-function string-width (str) (length str))
(lyskom-provide-function char-width (c) 1) (lyskom-provide-function char-width (c) 1)
(lyskom-provide-function find-charset-string (str) '(ascii)) (lyskom-provide-function find-charset-string (str) '(ascii))
(lyskom-provide-function string-as-unibyte (str) str)
(lyskom-provide-function last (x &optional n) (lyskom-provide-function last (x &optional n)
"Returns the last link in the list LIST. "Returns the last link in the list LIST.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment