Commit 63811c87 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Tog bort lösta saker.

parent 65d82f3a
Att göra i elisp-klienten
=========================
Dessa behöver en mer intelligent implementation
Återse senaste
Buggar
Återse urinlägget hänger ibland. Fixat?
Om ett namn som fylls i i efterhand gör att raden blir för lång,
så scrollar klienten fel ibland.
åm -> lä -> åh --- Sen får man läsa markerade iaf.
......@@ -19,19 +16,6 @@ Buggar
ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
bara i en gömd buffert.
kom-url-viewer-prefences saknas i lyskom-elisp-variables. (IGNORERAT)
Det verkar inte hjälpa att göra aBörja för att få se texter man
missat. (FIXAT)
Funktionen lyskom-format-filter-pattern med underfunktioner
använder insert i stället för lyskom-insert. Det gör att man inte
kan lista sina filter om man har en skrivskyddad kom-buffer.
(FIXAT)
När du skapar ett hemligt möte bör Elispklienten inte erbjuda dig
att skriva en presentation i "Presentation (av nya) möten". (FIXAT)
text 1306568
kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
......@@ -59,18 +43,6 @@ Allm
Visa fotnoter på ett bättre sätt.
Lista ärenden formaterar fel. (FIXAT)
Det verkar behövas dynamisk anpassning av sessionsfältsbredden i
vilkalistan, vid sessionsnummer över 9999 ser det inte så snyggt
ut. (BORDE VARA FIXAT)
Felmeddelande för trasiga headerrader vid inskick av inlägg. (FIXAT)
Bättre dokumentation på URL-variablerna. (FIXAT)
Gör knapparna i vilkalistan smalare. Inte så randigt, liksom. (FIXAT)
Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
inte först.
......@@ -81,30 +53,3 @@ Allm
Å K - Återse den text som den föregående texten kommenterade
Återinför Olästa
text 1306827 (FIXAT)
text 1319383
text 1321912
Varför står det "anonym person" på ett ställe, men "Person 0" på
ett annat? Och vad menar Rickard?
>1234928 1996-01-31 03:29 /1 rad/ Anonym person
>Mottagare: Plötsliga plötsligheter <<6238>
>Ärende: Exempel på anonym text.
>------------------------------------------------------------
>Apropå debatten om anonyma inlägg . . .
>(1234928) -----------------------------------
>Kommentar i text 1234929 av Rickard Westman (tror på det onaturliga)
>Läsa nästa kommentar.
>1234929 1996-01-31 03:34 /1 rad/ Rickard Westman (tror på det onaturliga)
>Kommentar till text 1234928 av Person 0 (finns inte). Mottagare:
>Plötsliga plötsligheter <<6239>
>Ärende: Exempel på anonym text.
>------------------------------------------------------------
>Jaså, du säger det, Anders.
>(1234929) -----------------------------------
(IGNORERAT)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment