Commit 63bfb285 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

More stuff...

parent daade380
......@@ -6,6 +6,20 @@ Att g
Om du fixar någonting som står med på den här
listan, glöm inte att ta bort det från listan!
Henrik Rindlöws patch
Man skall kunna välja pip vid asynkrona meddelanden per möte, inte
bara per meddelandetyp. Man skall kunna stänga av pipen när
kom-ansaphone-on är sann.
1) kom-ding-on-X-messages kan vara en lista där car är möte och cdr är
det verkliga värdet. Nyckeln t ger default. Nackdelen är att man
inte kan skicka den här till kom-beep.
2) Ny variabel kom-ansaphone-is-silent för att blockera.
PRIORITERA
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment