Commit 642f07ef authored by Johan Sundström's avatar Johan Sundström
Browse files

Added some random NEWS and implemented voluntary text-no asking as documented.

parent 448c9216
......@@ -23,9 +23,9 @@
--------------
Om du använder Gnu Emacs 20.x så måste du se till att du har stöd
för multibytetecken påslaget. Detta är tvärt emot rekommendationen
för multibytetecken påslaget. Detta är tvärt emot rekommendationen
för 0.45. Klienten fungerar antagligen med multibyteteckenstödet
avslaget, men du kan få smärre problem eftersom det finns buggar i
avslaget, men du kan få smärre problem eftersom det finns buggar i
Emacs som syns när man inte har multibyteteckenstödet på.
Titta i dina inställningar (filen .emacs i din hemkatalog). Om du
......@@ -38,7 +38,7 @@
satt rätt. Oftast skall det vara något i stil med iso_8859_1.
Starta inte Emacs med flaggan --unibyte. Det kan ställa till
problem för på samma sätt som standard-display-european.
problem för dig på samma sätt som standard-display-european.
Kompilering
......@@ -51,12 +51,12 @@
Kompilera för den version av Emacs som du tänker använda. Om du
kompilerar med Gnu Emacs 19.34 så borde resultatet fungera i alla
versioner av Emacs sedan 19.34, men säker kan man aldrig vara, och
versioner av Emacs sedan 19.34, men säker kan man aldrig vara, och
dessutom kommer klienten att gå långsammare än den egentligen
behöver.
David Byers <byers@lysator.liu.se>
Johan Sunström <johan@id3.org>
Johan Sundström <jhs@lysator.liu.se>
......@@ -79,7 +79,7 @@
** Skriva inlägg
*** Frågan om alla mottagare till ett inlägg är relevanta ställs
enbart om det finns mer än en fullvärdig mottagare.
enbart om det finns mer än en fullvärdig mottagare.
Extrakopiemottagare och för kännedom räknas inte.
*** Om man trycker C-u före i (Skriv inlägg) så får man välja vilket
......@@ -108,7 +108,7 @@
vill bekräfta läsning.
*** Nytt kommando: Begär personligt svar lägger till information om
att författaren vill ha personliga svar, inte vanliga kommentarer.
att författaren vill ha personliga svar, inte vanliga kommentarer.
Det går fortfarande att kommentera vanligt, men upplysta klienter
kommer att gnälla lite extra om saken.
......@@ -125,7 +125,7 @@
mottagare.
*** Funktionen kom-insert-last-info-nodename stoppar in en referens
till den senaste info-noden man var på i aktuell buffert.
till den senaste info-noden man var på i aktuell buffert.
Funktionen kom-yank-info-nodename kopierar en referens till den
info-nod man för tillfället är på (använd C-y för att stoppa in
den i en buffert).
......@@ -135,9 +135,16 @@
inläggsbufferten finns kvar så ploppas den upp direkt.
*** När man adderar mottagare så får man en fråga om huruvida man vill
att framtida kommentarer också skall hamna i den nya mottagaren.
att framtida kommentarer också skall hamna i den nya mottagaren.
Detta har tillkommit eftersom halva LysKOM verkar ha glömt att man
kan använda extra-kopiemottagare.
kan använda extra-kopiemottagare. Om du hör till det fåtal som vet
hur man adderar extra kopior (C-c C-a C-e i edit-mode, a "Addera
extra kopiemottagare" i kombuffern) och använder Addera mottagare
med urskillning och avsikt och inte vill få frågan, kan du lägga
till följande i din .emacs:
(remove-hook 'lyskom-add-sub-recipients-hook
'lyskom-annoying-verify-add-rcpt)
*** Edit-moden har stöd för "Roxen IS style bug/todo-list". Kommandot
sitter på C-c C-b i edit-moden. Om du inte vet vad det här är så
......@@ -234,12 +241,16 @@
*** Om man raderar ett inlägg som man har markerat så avmarkeras det
automatiskt.
*** När du återser ett inlägg du markerat, ser du inom parentes vilken
markering du satt på det.
** Medlemskap, möten och olästa
*** Prefix till Lista Möten anger hur många olästa som skall finnas
för att mötet skall visa. Anger man noll så kommer alla möten att
visas.
*** Prefix till Lista Möten anger hur många olästa som minst skall
finnas för att mötet skall visa. Anger man noll så kommer alla
möten att visas. Anger man ett värde under noll, visas alla möten
med som mest så många olästa.
*** Nytt kommando: Ändra mötestyp. Man kan ändra mötestype (hemligt,
skrivskyddat med mera) i efterhand.
......@@ -259,7 +270,7 @@
sätta prioritet noll på möten om man vill. Notera dock att
läsnivån är normalt satt till 1.
*** När man utträder ur ett möte så blir man först passiv medlem.
*** När man utträder ur ett möte så blir man först passiv medlem.
Utträder man igen utträder man på riktigt.
*** Man kan ange prioritet när man adderar andra till möten. Vissa
......@@ -278,7 +289,7 @@
** Personliga meddelanden, vilkalistan och in- och utloggning
*** Det går att filtrera personliga, grupp- och alarmmeddelanden.
*** Det går att filtrera personliga, grupp- och alarmmeddelanden.
Variabeln kom-ignore-message-senders är en lista av avsändare vars
meddelanden inte skall visas. kom-ignore-message-recipients är en
lista av mottagare som man inte vill se meddelanden till.
......@@ -312,16 +323,16 @@
tillfället är den här konstruktionen bara meningsfull för
kom-ding-on-personal-messages, kom-ding-on-group-messages och
kom-ding-on-common-messages.
Vad menar han egentligen?
Jo. Om det är så att man inte vill ha pip när det kommer
meddelanden till "NL:", två pip när det kommer meddelanden till
"Matbeställningar (@) Linköping", och ett pip alltid annars så kan
man sätta kom-ding-on-group-messages till
((3225 . nil) (3051 . 2) (t . 1))
Nyckeln är alltså ett mötesnummer. Den magiska nyckeln t används
om ingen annan nyckel passar. För kom-ding-on-group-messages är
nyckeln meddelandets mottagare. För kom-ding-on-personal-messages
......@@ -380,14 +391,15 @@
** Inställningar
*** Kommandot Ändra variabler är borta.
*** Kommandot Ändra variabler är borta. Använd Inställningar (för)
LysKOM i stället.
*** Man kan spara godtyckliga variabler i servern eller i sin .emacs.
*** Man kan spara godtyckliga variabler i servern eller i sin .emacs.
Det är bara att sätta dem innan man laddar lyskom.elc så läser
inte klienten de variablerna från servern.
*** I inställningsbufferten finns det en kryssruta för att säga att en
variabel skall sparas i servern. Ikryssad så sparas den i servern.
variabel skall sparas i servern. Ikryssad så sparas den i servern.
Inte ikryssad så hamnar den i .emacs.
......@@ -408,8 +420,8 @@
Variabeln kom-server-priority ger en prioritet till LysKOM-servern.
För att en session skall avbryta en annan så måste den avbrytande
sessionen ha högre prioritet än det möte man för tillfället läser i
den avbrutna sessionen.
sessionen ha högre prioritet än det möte man för tillfället läser i
den avbrutna sessionen.
Variabeln kom-server-priority-breaks styr när avbrotten får ske.
Värdet express betyder att avbrott skall ske direkt.
......@@ -418,7 +430,7 @@
kommentarskedja. letters betyder efter aktuell kommentarskedja om
det har kommit brev. after-conf betyder efter aktuellt möte.
after-conf-letters betyder efter aktuellt möte om det har kommit
brev.
brev.
Om man sätter kom-server-priority-breaks till when-done så får man
prompt om att gå till nästa LysKOM om man läser ut allting i en
......@@ -429,10 +441,11 @@
** Diverse blandat och allmänt
*** Negativt prefixargument till de flesta funktioner som vill ha
textnummer betyder texten N stek tillbaks i bufferten. Till
exempel skall "K" vara samma som "C-u - 1 k" när man står sist i
textnummer betyder texten N steg tillbaks i bufferten. Till
exempel skall "K" vara samma som "- 1 k" när man står sist i
bufferten. Prefixargument noll betyder att klienten alltid skall
prompta efter ett inläggsnummer.
prompta efter ett inläggsnummer. Ett positivt prefixargument anger
textnumret direkt.
*** Precis som man kan markera personer man gillar med variabeln
kom-friends så kan man markera idioter med variebln kom-morons. De
......@@ -460,7 +473,7 @@
*** När man scrollar mindre än en skärmsida så markeras den sista
synliga raden i blått så att det blir lättare att hitta var man
skall börja läsa igen. Markeringen hålls kvar i ungefär en sekund.
skall börja läsa igen. Markeringen hålls kvar i ungefär en sekund.
Utseendet styrs av kom-mark-face.
*** C-M-p och C-M-n går bakåt respektive framåt till föregående/nästa
......@@ -507,10 +520,10 @@
**** Om författaren till ett inlägg har begärt att alla som läser det
skall bekräfta läsning så frågar elispklienten om man vill
bekräfta varje gång inlägget visas (tills man har bekräftat det
förstås.)
förstås.)
**** Möten kan ha FAQer. Kommandona Ta bort FAQ, Addera FAQ och Återse
FAQ (bunden till åq) används för att manipulera och läsa FAQer.
FAQ (bunden till å q) används för att manipulera och läsa FAQer.
Servern raderar aldrig en FAQ automatiskt, oavsett hur gammal den
är.
......@@ -524,10 +537,10 @@
*** Tilläggsinformation i inläggsbufferten
**** Det går att skapa korsreferenser till andra inlägg eller möten
genom att trycka på C-c C-a C-x. Korsreferenser är bra när man
vill hänvisa till ett annat inlägg eller till ett möte. De visas
samlat, och eftersom klienterna vet vad de är så kan de lätt visa
det som hänvisas till.
genom att trycka på C-c C-a C-x (tänk "add cross-reference").
Korsreferenser är bra när man vill hänvisa till ett annat inlägg
eller till ett möte. De visas samlat, och eftersom klienterna vet
vad de är så kan de lätt visa det som hänvisas till.
**** Genom att trycka på C-c C-x C-b så kan man begära att alla som
läser inlägget bekräftar detta. Elispklienten frågar om man vill
......@@ -551,7 +564,7 @@
som lade till tillägget inte visas för någon annan (informationen
lagras dock i servern) och ärvd innebär att tillägget kopieras
till kommentarer som skrivs till inlägget.
Notera att servern helt godtyckligt kan ta bort eller lägga till
flaggor, utan någon som helst varning, och gör ofta detta. Lita
inte på att du blir anonym bara för att du begär det...
......@@ -582,7 +595,7 @@
** Edit-moden har en bättre placering av nya mottagare.
** Återse senaste visar inte inlägget med sparade inställningar
(user-arean).
(user-arean).
** Pipfunktionen hänger inte om man försöker spela en ljudfil med ett
program som inte finns.
......@@ -598,7 +611,7 @@
** Den automatiska radbrytningen är smartare. Den borde till exempel
klara av headerrader i sladdpost.
** Anslutningen via HTTP-proxy är lite bättre.
** Anslutningen via HTTP-proxy är lite bättre.
** Igenkänningen av info-referenser är bättre.
......@@ -626,7 +639,7 @@
** Automatisk addering av mottagare när man kommenterar och det
kommenterades författare inte är med i någon mottagare är
robustare.
robustare.
** Användningen av gamla och utrangerade serveranrop har minskats.
......
2000-06-11 Johan Sundstrm <jhs@lysator.liu.se>
* utilities.el (lyskom-read-text-no-prefix-arg): A zero prefix
argument now means "always ask for the argument" -- just as it
said it did in the NEWS file! Good idea; let's implement it! :-)
2000-06-11 Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
* view-text.el (lyskom-follow-comments): Documentation update.
......
......@@ -548,14 +548,16 @@ A number means use that text as the default."
(eq '- current-prefix-arg))
(let ((current-prefix-arg
(if (eq '- current-prefix-arg) -1 current-prefix-arg)))
(if (> current-prefix-arg 0)
current-prefix-arg
(cond
((> current-prefix-arg 0) current-prefix-arg)
((zerop current-prefix-arg) (lyskom-read-number prompt default))
(t
(save-excursion
(backward-text (- 1 current-prefix-arg))
(if (looking-at "\\([0-9]+\\)\\s-")
(string-to-int (match-string 1))
(lyskom-error (lyskom-get-string 'bad-text-no-prefix)
current-prefix-arg))))))
current-prefix-arg)))))))
((listp current-prefix-arg)
(lyskom-read-number prompt (lyskom-text-at-point)))
(t (lyskom-error (lyskom-get-string 'bad-text-no-prefix)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment