Commit 65d82f3a authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent 33cc0d89
Version 0.41 av elispklienten finns nu tillgänglig. Den innehåller
rättningar på ett par mer eller mindra allvarligar buggar i 0.40 och
ett par nya finesser.
* Fitjurs och förbättringar
** Det går en aning fortare att visa texter. Detta görs genom att
utskrift av namn på författare till kommentarer mm. fördröjs om de
inte redan finns i cachen.
** Innehållet i bufferten scrollas mer kontinuerligt allteftersom
utmatning kommer. Tidigare scrollade den bara när man fick en
prompt. Med det nyare beteendet är det lättare att se att något
händer och man får se information tidigare. Detta beteende kan
styras med variabeln kom-continuous-scrolling.
** Man blir inte längre ombedd att skriva en presentation när man
skapar hemliga möten.
** Kommandot kom-view-previous-commented-text är nytt.
** Information om vem som har adderat en kommentarslänk visas nu i
kommentaren.
* Bugfixar
** Återse senaste fungerar! De problem som rapporterats om detta
kommando borde vara lösta i denna version.
** lyskom.el går nu igenom bytekompileringen nästan helt utan
varningar. De återstående varningarna om odefinierade funktioner
kan lugnt ignoreras.
** Bufferten positioneras rätt från början om man använder
kom-page-before-command.
** Det är svårare att få klienten att stoppa köerna av misstag.
** Man kan nu trycka 'åak' direkt efter att ha skrivit en kommentar
genom att trycka på 'k'.
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
** Elispklienten hänger fortfarande ibland men vi vet inte varför. Det
är numera lite enklare att avbryta och några hängningar har
eliminerats, men problemet är inte löst. Problemet är att emacs gör
poll() med timeout satt till noll sekunder upprepat, trots att det
rimligen borde finnas data tillgängligt. Det kan vara ett
kodningsfel, det kan vara en bug i emacs och det kan kanske vara så
att svaret helt enkelt dröjer. Vi har numera en explicit timeout
som per default är satt till en sekund, så emacs bör inte dra 100%
CPU även om den fortfarande stannar ibland.
** Man kan inte filtrera anonyma inlägg eller inlägga av personer som
inte längre existerar. Den här buggen har låg prioritet.
** Om det kommer asynkrona meddelanden lite olyckligt så kommer
kom-first-line-face att användas på för många rader. Den här buggen
är har låg prioritet.
Migrering från 0.38 till nyare versioner
----------------------------------------
Prioritera om möten med prioritet 0 till en högre prioritet. I
framtiden (och delvis redan nu) så kommer prioritet 0 att betyda
passivt medlemsskap (man läser inte mötet men servern minns vad man
har läst tidigare).
Vissa variabler skall ha nya värden. Följande variabler är av
speciellt intresse (se dokumentationen för respektive variabel i Ändra
variabler eller med C-h v):
kom-ding-on-personal-messages (sätt till siffra, antal pip)
kom-ding-on-group-messages (sätt till siffra, antal pip)
kom-ding-on-common-messages (sätt till siffra, antal pip)
LysKOM använder andra hookar än förr. Numera används i första hand
kom-login-hook, lyskom-after-load-hook och lyskom-mode-hook.
kom-login-hook lagras i servern och körs när en session loggar in.
lyskom-after-load-hook körs när lyskom.elc har laddats in i Emacs.
lyskom-mode-hook körs när man går in i lyskom-mode. Saker som
kom-do-when-starting och liknande finns inte längre. Om din LysKOM
inte beter sig som du förväntar vid inloggningen så kan det vara så
att du använder en hook som inte längre finns.
Om du har gjort egen färgsättning i elispklienten så fär du göra om.
Färger som definieras i .emacs kommer att skrivas över. Definiera i
stället om färgerna i lyskom-after-load-hook. Se dokumentationen av
kom-default-face-scheme och lyskom-face-schemes för mer information.
Hanteringen av färger kan nog ändras igen om vi kommer på ett
smidigare sätt att göra det.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment