Commit 696b3603 authored by Hans Persson's avatar Hans Persson
Browse files

Lagt till dokumentation om Läsa nästa inlägg/kommentar, Endast läsa senaste och Uppskjuta läsning.

parent 8356ba80
......@@ -6,12 +6,12 @@
<book>
<bookinfo>
<title>Användarhandledning för LysKOMs emacslispklient</title>
<date>2002-03-26</date>
<edition>0.46</edition>
<date>2002-08-13</date>
<edition>0.47</edition>
<copyright>
<year>1991</year>
<year>2001</year>
<year>2002</year>
<holder>
<ulink url="http://www.lysator.liu.se/">
<citetitle>Lysator</citetitle>
......@@ -309,6 +309,9 @@
<sect2>
<title>tty-klienten</title>
<comment>
Informationen OK med Linus Tolke 2002-04-14.
</comment>
<para>
<indexterm id="tty-1">
......@@ -1210,8 +1213,8 @@
<para>
<comment>
Borde exemplet med hur en ny person skapas vara här istället
för i begrepp-sektionen, kanske?
Exemplet med hur en ny person skapas borde vara här istället
för i begrepp-sektionen.
Här måste förklaras saker som namnkomplettering, hur man
kommer åt kommandon som inte har snabbtangenter och så.
......@@ -1464,7 +1467,7 @@
<para>
Det finns ett antal olika funktioner man kan använda för att
ändra egenskapar hos ett redan skapat möte som man är
ändra egenskaper hos ett redan skapat möte som man är
organisatör för.
</para>
......@@ -1750,8 +1753,138 @@
<sect1>
<title>Läsa inlägg</title>
<para>
</para>
<para>
För att kunna delta i debatten i LysKOM måste man kunna läsa
texter som andra skrivit. Olika kommandon för att göra det
beskrivs i det här avsnittet.
</para>
<sect2>
<title>Läsa nästa inlägg - ni / Läsa nästa kommentar - nk</title>
<para>
<indexterm id="kom-read-next-text-1">
<primary>Läsning</primary>
<secondary>Läsa nästa inlägg</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="kom-read-next-text-2">
<primary>Läsa nästa inlägg</primary>
</indexterm>
<indexterm id="kom-read-next-text-3">
<primary>Läsning</primary>
<secondary>Läsa nästa kommentar</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="kom-read-next-text-4">
<primary>Läsa nästa kommentar</primary>
</indexterm>
Det finns kommandon för att explicit säga att man vill läsa
nästa olästa inlägg eller nästa olästa kommentar. Normalt sett
använder man inte dem för att läsa utan man trycker helt
enkelt på mellanslag för att visa nästa text. Vilket kommando
som kommer att utföras när man trycker på mellanslag (eller
return) varierar lite, men så länge man har olästa texter så
visar prompten ett läskommando (eller ett kommando för att gå
till nästa möte, så att man kan fortsätta att läsa texter
där). Om man istället trycker på linefeed (eller control-j) så
utförs det aktuella kommandot från prompten på samma sätt som
ovan, men inlägget skrivs ut från toppen av fönstret istället
för att scrolla fram.
</para>
<comment>
Uppmärkning av några tangenttryckningar saknas i föregående
stycke.
</comment>
<para>
Om man håller på att återse när något av kommandona
<userinput>Läsa nästa inlägg</userinput> ges så kommer
informationen om vad man höll på att återse undan. Med
<userinput>Återse nästa</userinput> kan man senare återgå till
att återse (eller så görs det automatiskt när man inte har
fler olästa texter kvar).
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Endast läsa senaste - e</title>
<para>
<indexterm id="kom-set-unread-1">
<primary>Läsning</primary>
<secondary>Endast läsa senaste</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="kom-set-unread-2">
<primary>Endast läsa senaste</primary>
</indexterm>
Ibland händer det att man får massor av olästa texter i ett
möte som man inte har lust att läsa. Det kan bero på att man
gått med i mötet nyligen eller att man varit på
semester. Genom att använda <userinput>Endast läsa
senaste</userinput>slipper man sitta och trycka sig förbi alla
inaktuella inläggen. Man får ange hur många texter man vill ha
kvar i mötet, de övriga markeras som lästa.
</para>
<screen>
Gå till nästa möte.
Svenska Dagbladet (import av nyheter) - 1302 olästa
Läsa nästa text - Endast läsa senaste
Svenska Dagbladet (import av nyheter) - 25 olästa
Läsa nästa text -
</screen>
</sect2>
<sect2>
<title>Uppskjuta läsning - e</title>
<para>
<indexterm id="kom-set-unread-1">
<primary>Läsning</primary>
<secondary>Uppskjuta läsning</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="kom-set-unread-2">
<primary>Uppskjuta läsning</primary>
</indexterm>
Ibland händer det att man får massor av olästa texter i ett
möte som man visserligen vill läsa men inte har tid med just
nu. Man vill dock inte kasta bort dem helt som med
<userinput>Endast läsa senaste</userinput>. Genom att använda
<userinput>Uppskjuta läsning</userinput> så kan man begränsa
antalet inlägg man får läsa i det aktuella mötet till ett
antal man anger; resten av inläggen sparas till nästa
session. Man får ange hur många texter man vill läsa nu i
mötet. Resten sparas till nästa session.
</para>
<screen>
Häftiga Länkar (ingen URL i ärenderaden tack! /org) - 857 olästa.
Läsa nästa text - Uppskjuta läsning
Läsa nästa text -
</screen>
<comment>
Exemplet ovan är rätt meningslöst. Det är buggrapporterat att
det saknas feedback, så förhoppningsvis är exemplet snart
inaktuellt.
</comment>
</sect2>
Läsa inlägg
Vanlig läsning
Endast läsa senaste
Uppskjuta läsning
Återse
Filtrering
Markering
</sect1>
<sect1>
......@@ -1839,10 +1972,10 @@ Struktur
Skapa användare
Ändra personuppgifter
Få hjälp
Att hantera möten
Bli medlem
Skapa möte
Ändra mötesuppgifter
# Att hantera möten
# Bli medlem
# Skapa möte
# Ändra mötesuppgifter
Läsa inlägg
Vanlig läsning
Återse
......@@ -1869,7 +2002,7 @@ Struktur
Prompten
Färgläggning [rubrik?]
[namn, nummer, mushantering, kontextmeny, *, vinkel-möte 6-vinkel]
Scrollning
Scrollning (SPC, RET, DEL, etc)
Namn och namnkomplettering [senare]
Inställningar
Ändra inställningar
......@@ -1888,6 +2021,37 @@ Struktur
Hookar, etc ???
Lägg till ett "Kom igång snabbt"-kapitel.
Kolla även http://www.lysator.liu.se/~padrone/kom/om-kom.html.
8744374 idag 15:42 /19 rader/ David Byers
Kommentar till text 8744212 av Lappnarr (sommarledig)
Mottagare: LysKOM Elispklient; diskussion och idéer <13701>
Extra kopia: LysKOM Windowsklient (WinKOM); nyheter, diskussion och idéer <2856>
Ärende: Länkar inom parantes
------------------------------------------------------------
Elispklienten fungerar lite annorlunda. Dels tillåter den URLer som
inte uppfyller RFC 1738 (vi tillåter att tecken som egentligen ska
vara kodade att förekomma okodade) och dels så ser vi till att sista
tecknet i den markerade URLen inte är citationstecken, vinklar,
krullar, parenteser, punkt, komma, utropstecken, frågetecken,
apostrof, kolon, eller vertikalt streck. Antagligen kommer jag att
lägga in hakparenteser och semikolon i den listan i kväll.
Det innebär att vi klarar att folk skriver URLer i parenteser
(http://www.dictionary.com/search?q=parenthesis) och mitt i meningar,
som http://www.dictionary.com/search?q=comma, men om man har en URL
som ska sluta med något av ovanstående tecken så kommer den att märkas
upp fel. Det tycker jag är en vettig avvägning eftersom URLer som
avslutas med underliga tecken inte är så vanliga.
Om man vill vara garanterad att ens URL inte tolkas fel så måste man
märka upp den enligt appendixet i RFC 1738 <URL:http://www.cis.ohio
-state.edu/cgi-bin/rfc/rfc1738.html>. Då kan man till och med bryta
URLen över flera rader.
(8744374) /David Byers/-----------------------------
</comment>
</para>
</chapter>
......
......@@ -310,39 +310,6 @@ De flesta kommandon kan avbrytas med @kbd{C-g}.
@table @asis
@item @key{SPC}
@itemx (mellanslag)
@itemx @key{RET}
@ifinfo
@kindex @key{ }
@end ifinfo
@kindex SPC
@kindex mellanslag
@kindex rymdkrogen
@kindex space
@kindex RETURN
Utför defaulthandlingen, dvs det som står i prompten.
@item @key{LFD}
@itemx (eller @key{NEWLINE})
@itemx @kbd{j}
@kindex NEWLINE
@kindex LINEFEED
@kindex j
Samma som mellanslag eller @key{RET}, men placera först markören
överst på skärmen.
@item @kbd{ni}
@itemx @code{Läsa nästa inlägg}
@findex Läsa nästa inlägg
@kindex ni
Gå till nästa inlägg och visa det. Om du håller på att återse sparas
informationen om vad du återser undan. Med @kbd{ån} kan du sedan
återse nästa inlägg.
@item @kbd{nm}
@itemx @code{Gå till nästa möte}
@findex Gå till nästa möte
......@@ -371,24 +338,6 @@ Skapa ett filter som hoppar
samma ärenderad som den senast lästa texten. Detta kommando är bra om
man vill hoppa över alla grenar i en gammal diskussion.
@item @kbd{e}
@itemx @code{Endast läsa senaste}
@findex Endast läsa senaste
@kindex e
Man får ange ett antal inlägg som man vill läsa i det nuvarande
mötet. Alla andra inlägg i mötet markeras såsom lästa.
@item
@itemx @code{Uppskjuta läsning}
@findex Uppskjuta läsning
Man får ange hur många inlägg i mötet man vill läsa nu.
Klienten kommer att "glömma bort" att du borde få läsa alla utom
de sista N inläggen i det möte du befinner dig i. Nästa gång du
startar klienten kommer du att få läsa de "bortglömda" inläggen.
De glöms bara tillfälligt.
@item @kbd{M-p}
@itemx @code{(Spring till) början av texten}
@findex (Spring till) början av texten
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment