Commit 6acaf3da authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Nya filer:

Releasescript
NEWS-0.45.1
parent 273674d8
Nyheter i lyskom.el 0.45.1
==========================
Version 0.45.1 av elispklienten finns nu tillgänglig på följande URL.
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.45.1.tar.gz, och en kopia av den text du läser
just nu finns under namnet NEWS-0.45 samt under namnet NEWS-0.45.1 i
tar-arkivet.
David Byers <byers@lysator.liu.se>
* Se NEWS-0.45 för information om 0.45 i största allmänhet.
* Bugfixar
** Näsa LysKOM och Föregående LysKOM är nu riktiga kommandon, så man
kan ha dem i kom-do-when-done och liknande.
** Fel som hade med utskrift av kommandonamn är rättade.
#!/bin/sh
ask ()
{
if [ "$2" = "yes" -o "$2" = "ja" ] ; then
yes="X"
no=""
else
yes=""
no="X"
fi
ask1=""
while [ ! "$ask1" ] ; do
echo $1 "(y/n)? [$2] \c"
read ans
case "$ans" in
[yYjJ]*) yes="X"; no=""; ask1="X" ;;
[nN]*) yes=""; no="X"; ask1="X" ;;
"") ask1="X";;
*) echo "Please enter yes, no or return" ;;
esac
done
}
askedit ()
{
ask "Vill du editera $1" ja
if [ "$yes" ] ; then
emacs -nw -q $1
fi
}
echo "Versionsnummer: \c"
read version
echo "Frbereder release av elispklient version $version"
q1=""
while [ ! "$q1" ] ; do
ask "r doc/NEWS-$version uppdaterad" nej
if [ "$no" ] ; then
askedit doc/NEWS-$version
else
q1="X"
fi
done
q2=""
while [ ! "$q2" ] ; do
v1=`grep "^CLIENTVERSION" doc/Makefile | \
sed "s/.*CLIENTVERSION.*=[ \t]*\(.*\)$/\1/"`
if [ "$v1" = "$version" ] ; then
echo "Versionsnummer i doc/Makefile r OK ($v1)."
q2="X"
else
echo "Versionsnumret i doc/Makefile r $v1 (borde vara $version)"
askedit doc/Makefile
fi
done
q2=""
while [ ! "$q2" ] ; do
v2=`grep "^CLIENTVERSION" src/Makefile | \
sed "s/.*CLIENTVERSION.*=[ \t]*\(.*\)$/\1/"`
if [ "$v2" = "$version" ] ; then
echo "Versionsnummer i src/Makefile r OK ($v2)."
q2="X"
else
echo "Versionsnumret i src/Makefile r $v2 (borde vara $version)"
askedit src/Makefile
fi
done
echo "Kontrollerar strngar snt..."
if ( cd src; set -x; make check ) ; then
ask "Gick det bra" ja
else
ask "Gick det bra" nej
fi
if [ "$no" ] ; then
echo "D avbryter vi releasen"
exit 1
fi
echo "Vi frsker kompilera..."
if ( cd src; set -x; make ) ; then
ask "Gick kompileringen bra" ja
else
ask "Gick kompileringen bra" nej
fi
if [ "$no" ] ; then
echo "D avbryter vi releasen"
exit 1
fi
q1=""
while [ ! "$q1" ] ; do
ask "Har du skrivit ett ChangeLog-entry fr releasen" nej
if [ "$no" ] ; then
askedit src/ChangeLog
else
q1="X"
fi
done
tag=`echo v$version | tr "." "-"`
cat <<EOF
cvs revision blir $version
cvs symboliska tag blir $tag
Du str i begrepp att brja checka in, ndra revisioner och tagga
filer. Nr det vl har kommit igng finns det ingen tervndo. Nr
du gr en release kommer det att bli massor av jobb och gnll och
tjafs, fr att inte tala om buggrapporter som har med allt annat n
LysKOM att gra (till exempel att externa program inte fungerar som
de ska i Windows NT, eller att Netscape fr fel bakgrundsfrg.)
EOF
ask "Vill du trots det fortfarande gra en release" nej
if [ "$no" ] ; then
echo "Det var nog lika bra att lta bli..."
exit 1
fi
echo "Checkar in fr skerhets skull..."
if ( set -x; cvs commit -m "Synkning infr release av $version" ) ; then
;
else
echo "Fortstt trots att incheckningen inte gick bra" nej
if [ "$no" ] ; then
exit 1
fi
fi
echo "Uppdaterar revisionsnumret..."
if ( set -x; cvs commit -r $version ) ; then
;
else
echo "Fortstt trots att revisionsndringen inte gick bra" nej
if [ "$no" ] ; then
exit 1
fi
fi
echo "Revisionens symboliska tag: [$tag] \c"
reas ans
case $ans in
"") ;;
*) tag="$ans" ;;
esac
echo "Stter symbolisk tag..."
if ( set -x ; cvs tag "$tag" ) ; then
;
else
echo "Forststt trots att taggningen inte gick bra" nej
if [ "$no" ] ; then
exit 1
fi
fi
echo "Bygger release i src/"
if ( cr src; set -x; make release) ; then
echo "Det gick inte att gra release. Ngonting r galet."
echo "Se till att gra make release manuellt istllet."
fi
cat <<EOF
Fljande saker mste fortfarande gras:
* Installera klienten p Lysator
* Kopiera releasen till ftp.lysator.liu.se (om inte make release gr det.)
* Annonsera i LysKOM
EOF
exit 0
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment