Commit 6b7215d3 authored by Joel Rosdahl's avatar Joel Rosdahl
Browse files

Spelling updates (mostly s/medlemsskap/medlemskap/)

parent b2ced560
2000-06-11 Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
* swedish-strings.el: Spelling updates.
2000-06-11 Johan Sundstrm <jhs@lysator.liu.se>
* utilities.el (lyskom-read-text-no-prefix-arg): A zero prefix
......
......@@ -249,7 +249,7 @@ Guran vill helst s
(cant-find-supervisor . "Hittar inte organisatren fr %#1M.\n")
(is-read-protected-contact-supervisor . "%#1M r slutet.
Skicka ett brev till %#2P fr medlemsskap.\n")
Skicka ett brev till %#2P fr medlemskap.\n")
(conf-does-not-exist . "\nMtet finns inte.\n")
......@@ -274,7 +274,7 @@ Skicka ett brev till %#2P f
(really-quit . "Vill du verkligen avsluta sessionen? ")
(session-ended . "
*****************************
Lyskom-sessionen r avslutad.
LysKOM-sessionen r avslutad.
*****************************\n")
(session-auto-ended . "
===========================================================
......@@ -283,7 +283,7 @@ du har l
===========================================================\n\n")
(session-ended-long . "
*******************************************************************************
Lyskom-sessionen r avslutad.
LysKOM-sessionen r avslutad.
*******************************************************************************
")
(session-auto-ended-long . "
......@@ -342,7 +342,7 @@ du har l
(text-to-add-copy . "Vilket inlgg vill du addera en extra kopia till:")
(text-to-add-bcc . "Vilket inlgg vill du skicka fr knnedom:")
(text-to-delete-recipient . "Vilket inlgg vill du subtrahera mottagare frn:")
(text-to-move . "Vilket inlgg vill du flytta: ")
(text-to-move . "Vilket inlgg vill du flytta:")
(text-to-add-comment-to . "Vilket inlgg vill du addera en kommentar till:")
(text-to-delete-comment-from . "Vilket inlgg vill du subtrahera en kommentar frn:")
(text-to-add-footnote-to . "Vilket inlgg vill du addera en fotnot till:")
......@@ -575,7 +575,8 @@ Ditt alarmmeddelande l
%#1t
-------------------------------------------------------------------------------
") (message-use-alarm-instead . "Anvnd kommandot %#1s fr att skicka alarmmeddelanden.\n")
")
(message-use-alarm-instead . "Anvnd kommandot %#1s fr att skicka alarmmeddelanden.\n")
(message-all-info . "Snd alarmmeddelande\n")
(message-recipient-info . "Snd meddelande till %#1M\n")
(message-nope
......@@ -616,7 +617,7 @@ Meddelandet du f
(you-have-marks-all . "Du har %#1d markerade inlgg.\n")
;; Only people fixing bugs or recieving bugg-reports should
;; Only people fixing bugs or receiving bug reports should
;; change these:
(buggreport-compilestart . "Skapar buggrapporten...")
(buggreport-compileend . "Skapar buggrapporten...klart")
......@@ -936,14 +937,14 @@ Gruppmeddelande till %#3M\nfr
(no-selection . "Ingen markerad")
(selection . "%d markerade")
(cannot-get-membership . "Kan ej hmta medlemsskap fr dig.")
(cannot-get-membership . "Kan ej hmta medlemskap fr dig.")
(cannot-get-pers-stat . "Kan ej hmta personstatus fr dig.")
(prioritize-help .
"u,n Flytta mte, SPC markera, p prioritera markerade, q avsluta, C-h m hjlp")
(your-priorities . " Prioritet Mtesnamn
-------------------------------------------------------------------------------
")
(your-membship . "Ditt medlemsskap i olika KOM-mten:
(your-membship . "Ditt medlemskap i olika KOM-mten:
Prio Mtesnr Mtesnamn\n")
(prio-row . " %5#1d%5#2m %#3M\n")
(too-high-goto-2 . "Du str fr hgt upp. G ner till rad 2.")
......@@ -1056,7 +1057,7 @@ Du b
(closed-connection . "
**************************************************
%#2s
Lyskom-sessionen onormalt stngd.
LysKOM-sessionen onormalt stngd.
Felmeddelande: %#1s**************************************************")
(dead-session . "LysKOM-sessionen r inte aktiv.")
(not-lyskom-buffer . "Detta r inte en aktiv LysKOM-session.")
......@@ -1473,7 +1474,7 @@ Du m
(kom-list-persons . "Lista personer")
(kom-list-news . "Lista nyheter")
(kom-list-re . "Lista (med) regexpar")
(kom-membership . "Lista medlemsskap")
(kom-membership . "Lista medlemskap")
(kom-postpone . "Uppskjuta lsning")
(kom-set-session-priority . "Stt lsniv")
(kom-prioritize . "Prioritera mten")
......@@ -2360,7 +2361,7 @@ i servern. Annars sparas det i din .emacs.")
man bekrfta alla mottagare i klump.) Det gr ocks att sl av
helt.
Kontroll av kommenterad frfattares medlemsskap
Kontroll av kommenterad frfattares medlemskap
Kontrollera att frfattaren till det kommenterade inlgget r
medlem i ngon av mottagarna fr kommentaren. Om s inte r fallet,
erbjuder LysKOM att lgga till frfattaren som mottagare till
......@@ -2442,7 +2443,7 @@ i servern. Annars sparas det i din .emacs.")
Bestmmer i vilket fnster man visar kommenterarer medan man skriver nya.")
(kom-list-membership-in-window-doc . "\
Bestmmer i vilket fnster man listar medlemsskap.")
Bestmmer i vilket fnster man listar medlemskap.")
(kom-user-prompt-format-doc . "\
......@@ -3132,7 +3133,7 @@ i servern. Annars sparas det i din .emacs.")
(kom-prioritize-in-window-tag . "Prioritera mten: ")
(kom-edit-filters-in-window-tag . "ndra filter: ")
(kom-view-commented-in-window-tag . "terse kommenterer: ")
(kom-list-membership-in-window-tag . "Lista medlemsskap: ")
(kom-list-membership-in-window-tag . "Lista medlemskap: ")
(kom-user-prompt-format-tag . "Promptformat:")
(kom-user-prompt-format-executing-tag . "Promptformat vid krning:")
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment