Commit 6b7c0373 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Synkning inför release av 0.46-BETA-6

parent 532c4021
......@@ -27,6 +27,9 @@ f
* Fitjurs, förbättringar och andra förändringar
** Nytt kommando "Ändra prioritet" för att ändra prioritet på ett
visst möte. Det går som förut att göra med "Bli medlem" också.
** Det går mycket fortare att logga in än tidigare, speciellt om man
är med i många möten och bara har olästa i en liten del av dem.
Klienten belastar även servern i mycket mindre utsträckning
......
Mon Aug 23 13:03:27 1999 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* Released 0.46-BETA-6
1999-08-23 David Byers <davby@ida.liu.se>
* english-strings.el: Changed all "article" to "text". Synched
with Swedish strings.
* startup.el: Set the process coding system of the network stream
to iso-8859-1 to avoid stupidities like Gnu Emacs sending its
internal representation of swedish characters to the server (and
......
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment