Commit 70a7cc33 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Ändrade Gnu till GNU, men framför allt ville jag testa lite...

parent a1e526b9
......@@ -5,7 +5,7 @@ Vid byte fr
versioner) till 0.45 så kan man behöva tänka på några saker:
* Din Emacs bör vara Gnu Emacs 19.34 eller nyare, eller XEmacs 19.15
* Din Emacs bör vara GNU Emacs 19.34 eller nyare, eller XEmacs 19.15
eller 20.2 eller nyare. LysKOM kanske fungerar med äldre emacsen,
men det beror i så fall mer på tur än skicklighet.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment