Commit 74e7f6ae authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

more todo

parent 3275bd01
* En ny f|rb{ttrad lista av m|ten (f|rslag enligt -E):
nummer medlemmar inl{gg senaste-inl{gg namn
sorterat p} senaste inl{gg {r ett alternativ.
* Kommando: addera extra mottagare i efterhand.
* Det borde finnas m|jlighet att sl} av visa alla mottagare.
* N{r man skickat in en text s} borde den v{nta tills det {r klart
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment