Commit 75a9a1f8 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Bugfixar

parent bc778dde
Wed Feb 12 14:43:31 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>
* defvar.el (lyskom-save-variables): Fixade buggen med lokala
variabler.
* buffers.el (lyskom-buffer-list): Bytte namn till
lyskom-associated-buffer-list
Sun Feb 9 11:25:35 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>
* lyskom-rest.el (kom-save-text): Skrev om.
* utilities.el (lyskom-apo-timeout): Ny variabel.
(lyskom-apo-timeout-index): Dito.
(lyskom-apo-timeout-vector): Dito.
......
......@@ -4,9 +4,6 @@ Att g
-------- Buggar
Läsningen av user-arean buggade i XEmacs av någon anledning. Det
såg ut som en XEmacs-bug. Jag *tror* jag har gjort en workaround.
Trycka C-g medan man loggar in kan göra att man inte kan logga in
igen. (Rapporterat av Tommy Persson.) Felmeddelandet blir "Illegal
nånting: listp not-yet-gotten"
......@@ -57,7 +54,10 @@ Att g
Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
samtidigt.
samtidigt. [Pja, det är faktist meningen att det skall funka så
här. Spara text sparar sisa inlägget man tittade på.
Prefixargument ger fler. Frågan om det är *bra* eller inte är en
helt annan...]
Om ett namn som fylls i i efterhand gör att sista raden blir för
lång, så scrollar klienten trots att den inte borde. Jag trodde
......@@ -122,18 +122,19 @@ Att g
Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist, inte först.
Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
Klickbara kommandon.
Reentrant blocking-do
När man sparar texter vill man inte att det ska stå t.ex. "idag".
-------- Fixade saker
När man sparar texter vill man inte att det ska stå t.ex. "idag".
[FIXAT]
Fixa klart z-initiate-get-map. [BEHÖVS INTE]
Modifiera interna datastrukturer vid utträd. [FIXAT]
......@@ -236,3 +237,6 @@ Att g
för mycket till i sessionslistan. Överhuvudtaget bör nl med vänner
putsas på. [FIXAT]
Läsningen av user-arean buggade i XEmacs av någon anledning. Det
såg ut som en XEmacs-bug. Jag *tror* jag har gjort en workaround.
......@@ -169,12 +169,12 @@ the children object"
;;;; ======================================================================
;;;; ======================================================================
(defvar lyskom-buffer-list nil
(defvar lyskom-associated-buffer-list nil
"List of (CATEGORY . BUFFER-LIST) listing all buffers of various
categories")
(make-variable-buffer-local 'lyskom-buffer-list)
(lyskom-protect-variable 'lyskom-buffer-list)
(make-variable-buffer-local 'lyskom-associated-buffer-list)
(lyskom-protect-variable 'lyskom-associated-buffer-list)
(defvar lyskom-buffer-category nil
"Category of this buffer")
......@@ -200,7 +200,7 @@ categories")
(defun lyskom-clean-up-buffer-category (cat)
(let ((buffers (cdr (assq cat (lyskom-default-value 'lyskom-buffer-list))))
(let ((buffers (cdr (assq cat (lyskom-default-value 'lyskom-associated-buffer-list))))
(result nil))
(while buffers
(when (buffer-live-p (car buffers))
......@@ -210,28 +210,28 @@ categories")
(defun lyskom-set-buffers-of-category (category buflist)
(let ((tmp (assq category (lyskom-default-value 'lyskom-buffer-list))))
(let ((tmp (assq category (lyskom-default-value 'lyskom-associated-buffer-list))))
(cond (tmp (setcdr tmp buflist))
(t (lyskom-setq-default
lyskom-buffer-list
lyskom-associated-buffer-list
(cons (cons category buflist)
(lyskom-default-value 'lyskom-buffer-list)))))))
(lyskom-default-value 'lyskom-associated-buffer-list)))))))
(defun lyskom-buffers-of-category (cat)
"Return all live buffers of catgory CAT"
(lyskom-clean-up-buffer-category cat)
(cdr (assq cat (lyskom-default-value 'lyskom-buffer-list))))
(cdr (assq cat (lyskom-default-value 'lyskom-associated-buffer-list))))
(defun lyskom-add-buffer-of-category (buffer category)
"Add BUFFER as a buffer of category CATEGORY"
(let ((tmp (assq category (lyskom-default-value 'lyskom-buffer-list))))
(let ((tmp (assq category (lyskom-default-value 'lyskom-associated-buffer-list))))
(cond (tmp (setcdr tmp (cons buffer (cdr tmp))))
(t (lyskom-setq-default 'lyskom-buffer-list
(t (lyskom-setq-default 'lyskom-associated-buffer-list
(cons (cons category (list buffer))
(lyskom-default-value
'lyskom-buffer-list)))))))
'lyskom-associated-buffer-list)))))))
(defun lyskom-get-buffer-create (category name &optional unique)
......
......@@ -82,7 +82,7 @@ is saved before executing FORMS and restored when FORMS have finished."
(unwind-protect
(progn (,@ forms))
(while (, sym1)
(if (car (, sym3)) (make-local-variable (car (, sym1))))
(if (car (, sym3)) (make-local-variable (car (, sym2))))
(set (car (, sym2)) (car (, sym1)))
(setplist (car (, sym2)) (car (, sym4)))
(setq (, sym1) (cdr (, sym1))
......
......@@ -1426,26 +1426,42 @@ and then a forward-text.
With an argument ARG the search is done over that number of texts.
The name of the file is read using the minibuffer and the default is kom-text."
(interactive "p")
(save-excursion
(backward-text arg)
(let ((p1 (point))
(p2 (progn
(forward-text arg)
(beginning-of-line)
(point)))
(name (read-file-name
(lyskom-format 'save-on-file-q
(file-name-nondirectory
lyskom-saved-file-name))
(file-name-directory lyskom-saved-file-name)
lyskom-saved-file-name
nil)))
(if (file-directory-p name)
(setq name (concat (file-name-as-directory name)
(file-name-nondirectory lyskom-saved-file-name))))
(append-to-file p1 p2
(expand-file-name name))
(setq lyskom-saved-file-name name))))
(let ((buf (lyskom-get-buffer-create 'temp " *kom*-text"))
(lyskom-print-complex-dates nil)
(list-of-texts nil)
(kom-deferred-printing nil)
(name nil))
(unwind-protect
(save-excursion
(while (> arg 0)
(backward-text 1)
(if (looking-at "\\([0-9]+\\)\\s-")
(setq list-of-texts (cons (string-to-int (match-string 1))
list-of-texts)
arg (1- arg))
(setq arg 0)))
(set-buffer buf)
(mapcar (function
(lambda (n)
(lyskom-view-text n)
(goto-char (point-max))
(insert "\n")))
list-of-texts)
(setq name (read-file-name
(lyskom-format 'save-on-file-q
(file-name-nondirectory
lyskom-saved-file-name))
(file-name-directory lyskom-saved-file-name)
lyskom-saved-file-name
nil))
(when (file-directory-p name)
(setq name (concat (file-name-as-directory name)
(file-name-nondirectory
lyskom-saved-file-name))))
(append-to-file (point-min) (point-max) (expand-file-name name))
(setq lyskom-saved-file-name name))
(kill-buffer buf))))
;;; ================================================================
......
......@@ -616,7 +616,7 @@ to see, set of call."
lyskom-unparsed-marker
lyskom-server-info
lyskom-server-name)
(kill-all-local-variables)
(kill-all-local-variables))
(lyskom-setup-local-variables)
(setq lyskom-do-when-done (cons kom-do-when-done kom-do-when-done))
(setq lyskom-output-queues (make-vector 10 nil))
......@@ -626,7 +626,7 @@ to see, set of call."
(setq i (1+ i))))
(setq lyskom-pending-calls nil)
(lyskom-set-mode-line
(lyskom-get-string 'not-present-anywhere))))
(lyskom-get-string 'not-present-anywhere)))
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment