Commit 78241233 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Added new stuff.

parent 96805a83
......@@ -23,6 +23,23 @@ tar-arkivet.
* Fitjurs, förbättringar och andra förändringar
** Kommandot Återse lista visar information om vanlig läsning också,
inte bara återseende. Det är alltså användbart i fler lägen än det
gamla kommandot var.
** När man ändrar svarsmeddelande så får man editera sitt gamla
meddelande.
** Prefix till Lista Möten anger hur många olästa som skall finnas för
att mötet skall visa. Anger man noll så kommer alla möten att
visas.
** Vilkalistan har numera en tidsstämpel.
** Om man trycker C-u före kommandon för att kommentera, skriva privat
svar eller skriva fotnot så är defaultvärdet för inlägget man skall
kommentera det inlägg som markören står på.
** Man kan lägga till och ta bort fotnoter med kommandona Addera
fotnot och Subtrahera fotnot.
......@@ -163,6 +180,16 @@ LysKOM-bufferten och i inl
Bugfixar
** Om man skriver in ett namn som matchar mer än ett i databasen, och
matchar det ena exakt utan parentes så kommer det att accepteras
som unikt. Förr var man tvungen att skriva in parentesen också.
** Det går att ladda elispklienten mer än en gång i samma Emacs utan
att allting går sönder.
** Man kan välja språk genom att sätta kom-default-language till det
språk man vill ha.
** De extremt långa inloggningstiderna som en del personer upplevde
(dvs tiden det tog att få första prompten) är förhoppningsvis
borta.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment