Commit 795a8a97 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Tillägg elisp frågor och svar.

parent bbc85fa6
......@@ -2251,3 +2251,23 @@ Variabeln kom-default-mark f
ett nummer mellan 1 och 255.
Hur skall vi göra för att detta skall framgå tydligare? (Det behövs)
(89964) -----------------------------------
91456 1991-08-20 17:32 /13 rader/ Linus Tolke Y
Kommentar till text 89964 av Linus Tolke Y
Mottagare: LysKOM fr}gor (&) svar; Elispklienten <41>
[rende: Man kan markera igen i version 0.34
------------------------------------------------------------
*rodna*
Det ovanst}ende st{mmer helt och h}llet. Det {r bara det
att om man k|r en klient med version 0.33 eller 0.33.1 och har
sparat sin user-area s} s}tts denna variabel till t n{r man
loggar in. Detta {r fixat i version 0.34. Den kommer att s{ttas
till 1 f|r de som har sparat sin user-area med en klient version
0.33 eller 0.33.1. Dvs alla markeringar blir med markering 1.
Obs obs. Om du har satt denna variabel till nil n{r du sparade med
0.33 eller 0.33.1 s} m}ste du {ndra den (med kommandot
[ndra variabler) och s{tta den till n}got annat nil eller ett
nummer f|r d} {r den 0 och markering med nummer 0 tar bort
alla markeringar.
(91456) -----------------------------------
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment