Commit 7a0541aa authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent 63635de9
Wed Apr 17 17:32:23 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>
* parse.el (lyskom-parse-error): Gör så att en bug inte blir så
dödlig.
Tue Apr 16 23:47:01 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-create-text-handler): Bytte ut
lyskom-tell-server mot lyskom-tell-internat.
Sun Apr 14 23:44:45 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>
* view-text.el (lyskom-follow-comments): Felaktiga parametrar i
......
......@@ -41,8 +41,13 @@ Buggar
M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736.
Det har hänt att call-info har blivit nil i lyskom-parse-error.
Allmänna förbättringar
Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?
Visa fotnoter på ett bättre sätt.
Lista ärenden formaterar fel. (FIXAT)
......
......@@ -670,7 +670,7 @@ Point must be located on the line where the subject is."
(defun lyskom-create-text-handler (text-no edit-buffer)
"Handle an attempt to write a text."
(lyskom-tell-server "")
(lyskom-tell-internat 'kom-tell-silence)
(message "")
(cond
((null text-no)
......
No preview for this file type
......@@ -793,7 +793,9 @@ CALL-INFO is destructively changed to
(setq lyskom-pending-calls
(lyskom-assoc-dremove ref-no lyskom-pending-calls))
(lyskom-decrease-pending-calls)
(lyskom-tr-call-to-parsed call-info nil)
(if call-info
(lyskom-tr-call-to-parsed call-info nil)
(lyskom-message "Bug i lyskom-parse-error"))
(lyskom-check-call kom-queue))))
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment