Commit 7a0541aa authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent 63635de9
Wed Apr 17 17:32:23 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>
* parse.el (lyskom-parse-error): Gör så att en bug inte blir så
dödlig.
Tue Apr 16 23:47:01 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-create-text-handler): Bytte ut
lyskom-tell-server mot lyskom-tell-internat.
Sun Apr 14 23:44:45 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se> Sun Apr 14 23:44:45 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>
* view-text.el (lyskom-follow-comments): Felaktiga parametrar i * view-text.el (lyskom-follow-comments): Felaktiga parametrar i
......
...@@ -41,8 +41,13 @@ Buggar ...@@ -41,8 +41,13 @@ Buggar
M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736. M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736.
Det har hänt att call-info har blivit nil i lyskom-parse-error.
Allmänna förbättringar Allmänna förbättringar
Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?
Visa fotnoter på ett bättre sätt. Visa fotnoter på ett bättre sätt.
Lista ärenden formaterar fel. (FIXAT) Lista ärenden formaterar fel. (FIXAT)
......
...@@ -670,7 +670,7 @@ Point must be located on the line where the subject is." ...@@ -670,7 +670,7 @@ Point must be located on the line where the subject is."
(defun lyskom-create-text-handler (text-no edit-buffer) (defun lyskom-create-text-handler (text-no edit-buffer)
"Handle an attempt to write a text." "Handle an attempt to write a text."
(lyskom-tell-server "") (lyskom-tell-internat 'kom-tell-silence)
(message "") (message "")
(cond (cond
((null text-no) ((null text-no)
......
No preview for this file type
...@@ -793,7 +793,9 @@ CALL-INFO is destructively changed to ...@@ -793,7 +793,9 @@ CALL-INFO is destructively changed to
(setq lyskom-pending-calls (setq lyskom-pending-calls
(lyskom-assoc-dremove ref-no lyskom-pending-calls)) (lyskom-assoc-dremove ref-no lyskom-pending-calls))
(lyskom-decrease-pending-calls) (lyskom-decrease-pending-calls)
(if call-info
(lyskom-tr-call-to-parsed call-info nil) (lyskom-tr-call-to-parsed call-info nil)
(lyskom-message "Bug i lyskom-parse-error"))
(lyskom-check-call kom-queue)))) (lyskom-check-call kom-queue))))
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment