Commit 7a1deb46 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent f42dcb4f
......@@ -20,11 +20,55 @@ Wed Aug 14 13:19:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
(lyskom-send-message-resize-minibuffer): Ny funktion.
(lyskom-send-message-turn-off-resize-on-exit): Ny funktion.
Wed Aug 14 03:54:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Frsk inte
lgga till Anonym person som mottagare.
Tue Aug 13 14:58:55 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* vars.el.in (lyskom-after-load-hook): Bytte namn frn
kom-after-load-hook. Gjorde om till anvndarvariabel.
Tue Aug 13 00:01:46 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): La till
start-new-session-same-server och new-session-in-buffer.
* startup.el (lyskom): Kolla om bufferten fanns.
* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-from-list): Anvnd kn 'prefetch
som k istllet fr 'background.
(lyskom-prefetch-comment-stats): Dito.
Mon Aug 12 00:40:50 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde ngra server-flaggor
buffertlokala.
* lyskom-rest.el: Stt prioriteter fr ngra ker.
* internal.el (lyskom-set-queue-priority): Ny funktion.
(lyskom-queue-priority): Ny funktion.
* cache.el: Skrev en ny implemetation av cachen, men den r
utkommenterad tills vidare.
* services.el (z-initiate-get-map): En variant som delar upp
frgan i mindre bitar. Inte riktigt skert att den fungerar i alla
fall. Borde skrivas om med lyskom-fake-call.
(lyskom-receive-partial-map): Ny funktion.
* vars.el.in (lyskom-output-queues): Ersatte lyskom-output-queue.
* parse.el (lyskom-parse-success): Anvnd assq.
(lyskom-parse-error): Dito.
Sun Aug 11 22:16:33 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* swedish-strings.el,english-strings.el (lyskom-strings): Gjorde
s att total-users innehller "aktiva".
Sun Aug 11 12:32:14 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* commands2.el (kom-set-garb-nice): Stt MUSTMATCH till t i anrop
......@@ -92,6 +136,9 @@ Sat Aug 10 12:24:22 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
Sat Aug 10 04:30:43 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* commands1.el (kom-send-letter): Flyttade ett anrop till
cache-del-conf-stat.
* swedish-strings.el (lyskom-commands): La till "Flytta text".
* lyskom-rest.el (lyskom-what-to-do-when-done): Hantera en trasig
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment