Commit 7ad6ca00 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Minor bug fixes

Don't store bytecode for filters in server
parent 8d669ab3
2000-01-27 David Byers <davby@ida.liu.se>
* flags.el (lyskom-flag-value-to-string): New function.
(lyskom-flag-value-to-string): New function.
(lyskom-save-options): Use it.
* filter.el (lyskom-create-filter): New function.
(make-filter): Use it.
2000-01-17 David Byers <davby@ida.liu.se>
* compatibility.el (lyskom-xemacs-keysym): Fixed C- and C-.
2000-01-11 David Byers <davby@ida.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-add-recipient/copy): Make moving texts
work again.
* commands1.el (kom-move-text): Pass the correct text number to
lyskom-add-sub-recipient.
(lyskom-add-sub-recipient): Read text number if text-no-arg is
nil, even if caller claims it's done.
(kom-move-text): Pass the correct text-no to
lyskom-add-sub-recipient.
Tue Jan 11 11:58:38 2000 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se> Tue Jan 11 11:58:38 2000 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* Release av 0.46-BETA-F * Release av 0.46-BETA-F
......
...@@ -5,7 +5,21 @@ Att g ...@@ -5,7 +5,21 @@ Att g
* SHOWSTOPPERS * SHOWSTOPPERS
** ** Martin, hade vissa problem med inställningarna. User-arean såg OK
ut och han säger att problemen försvann när han skrev en
presentation för sin person Martin;. User-arean finns i 4730269.
** Spara inte bytekoden med filtren.
** I Gnu Emacs 20.4.1 får man ett fyrkantigt tecken före varje svenskt
tecken. Antagligen en \201 som spökar. Vi måste bergis koda om alla
strängar som hamnar i menyer.
** När man skapar repliker som aux-items så kodas inte texten på något
vettigt sätt. Antagligen skulle man koda med serverns
defaultkodning. Det här gäller alla aux-items som kan innehålla
godtycklig text. Antagligen bör item-definitionen innehålla
information om hur texten skall kodas om.
** Man får illegal consp nil i processfiltret när man går med i eller ** Man får illegal consp nil i processfiltret när man går med i eller
ändrar prioritet på ett möte ibland. Sällan. Jag gick med i ändrar prioritet på ett möte ibland. Sällan. Jag gick med i
......
...@@ -3000,7 +3000,7 @@ command argument." ...@@ -3000,7 +3000,7 @@ command argument."
(default-to (get-conf-stat (default-to (get-conf-stat
(or lyskom-last-added-rcpt (or lyskom-last-added-rcpt
lyskom-current-conf)))) lyskom-current-conf))))
(lyskom-add-sub-recipient text-no-arg (lyskom-add-sub-recipient text-no
(lyskom-get-string 'text-to-move) (lyskom-get-string 'text-to-move)
'move 'move
default-to default-to
...@@ -3019,7 +3019,8 @@ conference to add, remove or move from, CONF2 is thee conference to ...@@ -3019,7 +3019,8 @@ conference to add, remove or move from, CONF2 is thee conference to
move to (for move) and a non-nil TEXT-NO-IS-READ means that the user has move to (for move) and a non-nil TEXT-NO-IS-READ means that the user has
already been prompted for a text number so TEXT-NO-ARG contains the already been prompted for a text number so TEXT-NO-ARG contains the
actual text to do whatever on." actual text to do whatever on."
(let* ((text-no (if text-no-is-read text-no-arg (let* ((text-no (if (and text-no-is-read text-no-arg)
text-no-arg
(lyskom-read-number prompt (lyskom-read-number prompt
(or text-no-arg lyskom-current-text)))) (or text-no-arg lyskom-current-text))))
(text-stat (blocking-do 'get-text-stat text-no)) (text-stat (blocking-do 'get-text-stat text-no))
......
...@@ -226,8 +226,8 @@ KEYS should be a string in the format used for saving keyboard macros ...@@ -226,8 +226,8 @@ KEYS should be a string in the format used for saving keyboard macros
(button1up . "<button1up>") (button1up . "<button1up>")
(button2up . "<button2up>") (button2up . "<button2up>")
(button3up . "<button3up>") (button3up . "<button3up>")
( . [(control aring)]) (C- . [(control aring)])
( . [(control Aring)]) (C- . [(control Aring)])
( . [aring]) ( . [aring])
( . [Aring]) ( . [Aring])
( . [adiaeresis]) ( . [adiaeresis])
......
...@@ -1244,11 +1244,11 @@ RECPT-TYPE is the type of recipient to add." ...@@ -1244,11 +1244,11 @@ RECPT-TYPE is the type of recipient to add."
conf-stat) t))) conf-stat) t)))
(setq recpt-type 'cc-recpt)) (setq recpt-type 'cc-recpt))
(when what-to-do (if what-to-do
(funcall what-to-do conf-stat insert-at edit-buffer)) (funcall what-to-do conf-stat insert-at edit-buffer)
(lyskom-edit-do-add-recipient/copy recpt-type (lyskom-edit-do-add-recipient/copy recpt-type
(conf-stat->conf-no conf-stat) (conf-stat->conf-no conf-stat)
edit-buffer)) edit-buffer)))
(when win-config (set-window-configuration win-config))))))) (when win-config (set-window-configuration win-config)))))))
(defun kom-edit-add-cross-reference () (defun kom-edit-add-cross-reference ()
......
...@@ -60,8 +60,10 @@ ...@@ -60,8 +60,10 @@
(defun make-filter (&optional p a) (defun make-filter (&optional p a)
"Creates and returns a filter structure. "Creates and returns a filter structure.
Optional P and A initialize pattern and attributes, respectively." Optional P and A initialize pattern and attributes, respectively."
(list 'filter (vector p a (lyskom-create-filter p a (lyskom-create-compile-filter-function p)))
(lyskom-create-compile-filter-function p))))
(defun lyskom-create-filter (pattern attribute-list function)
(list 'filter (vector pattern attribute-list function)))
(defun lyskom-recompile-filter (filter) (defun lyskom-recompile-filter (filter)
"Re-compile the filter FILTER" "Re-compile the filter FILTER"
......
...@@ -81,7 +81,7 @@ ...@@ -81,7 +81,7 @@
(lambda (var) (lambda (var)
(lyskom-format-objects (lyskom-format-objects
(substring (symbol-name var) 4) (substring (symbol-name var) 4)
(prin1-to-string (symbol-value var))))) (lyskom-flag-value-to-string var))))
lyskom-global-non-boolean-variables lyskom-global-non-boolean-variables
"\n") "\n")
)) ))
...@@ -92,7 +92,7 @@ ...@@ -92,7 +92,7 @@
(length (symbol-name var)) (length (symbol-name var))
(symbol-name var)) (symbol-name var))
" " " "
(let* ((data (prin1-to-string (symbol-value var))) (let* ((data (lyskom-flag-value-to-string var))
(coding (coding
(lyskom-mime-charset-coding-system (lyskom-mime-charset-coding-system
(lyskom-mime-string-charset data))) (lyskom-mime-string-charset data)))
...@@ -314,3 +314,15 @@ It returns nil, and writes a message when an error occurs." ...@@ -314,3 +314,15 @@ It returns nil, and writes a message when an error occurs."
(lyskom-format-insert (lyskom-get-string 'error-in-options) (lyskom-format-insert (lyskom-get-string 'error-in-options)
var string) var string)
nil))))) nil)))))
(defun lyskom-flag-value-to-string (symbol)
"Convert value of SYMBOL to a string."
(cond ((eq symbol 'kom-permanent-filter-list)
(prin1-to-string
(mapcar (lambda (filter)
(lyskom-create-filter (filter->pattern filter)
(filter->attribute-list filter)
nil))
kom-permanent-filter-list)))
(t (prin1-to-string (symbol-value symbol)))))
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment