Commit 7d72334f authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent b5de78fe
Sat Nov 30 18:22:43 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* commands1.el (lyskom-change-pres-or-motd-2): Gr presentationen
en kommentar till den frra presentationen.
Fri Nov 29 14:50:11 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* startup.el (kom-start-anew): Stt inte om lyskom-pers-no om man
avbrt under lsenordsinmatningen.
Mon Nov 11 10:06:28 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* parse.el (lyskom-parse-bitstring): Gjorde inte rtt nr strngen
......
......@@ -31,10 +31,6 @@ parallella prefetcher p
kom-recover (antagligen lyskom-refetch) är en no-op.
Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
parallella prefetcher på samma möte.
Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några
inlägg blir promten fel, och man får ett felmeddelande.
......
......@@ -111,11 +111,20 @@
(defun lyskom-read-extended-command ()
"Reads and returns a command"
(let* ((completion-ignore-case t)
(minibuffer-setup-hook minibuffer-setup-hook)
(alternatives (mapcar (function (lambda (pair)
(cons (cdr pair) (car pair))))
(lyskom-get-strings lyskom-commands
'lyskom-command)))
(name (completing-read (lyskom-get-string 'extended-command)
(name nil))
;; (add-hook 'minibuffer-setup-hook
;; (function
;; (lambda ()
;; (let ((table (make-char-table 'case-table)))
;; (set-char-table-parent table (current-case-table))
;; (aset table ?\} 345)
;; (set-case-table table)))))
(setq name (completing-read (lyskom-get-string 'extended-command)
alternatives
;; lyskom-is-administrator is buffer-local and
;; must be evalled before the call to
......@@ -128,7 +137,7 @@
(lyskom-ok-command
alternative
(, lyskom-is-administrator))))
t nil)))
t nil))
(cdr (assoc name alternatives))))
(defun lyskom-start-of-command (function &optional may-interrupt)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment