Commit 7eb72ac8 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Minor changes based on code inspection.

Use def-kom-command when possible, made some code more robust,
Added utilities file and moved certain functions there.
Removed lots of emacs 18 compatibility. This type of code will have to go into
special compatibility files later on.
Got rid of all the compiler warnings I could.
Other minor changes (see ChangeLog)
parent aad9ec8c
Tue Apr 2 15:15:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* Blev av med alla kompilatorvarningar genom att ta bort
kompatibilitetskod fr Emacs 18 och Lucid Emacs.
* lyskom-rest: Tog bort kompatibilitetskod i kom-initial-digit-view.
* prioritize.el: Tog bort referenser till kom-buffer.
* macros.el: Lade till kompatibilitetsbindning av frame-width.
* flags.el: Lade till dummydefinition av original-user-variable-p s
en kompilatorvarning frsvann.
* utilities.el: Lade till regexpp.
* filter.el: Dokumenterade lyskom-filter-hack. Anvnd
lyskom-apo-timeous-s och lyskom-apo-timeout-ms i lyskom-filter-text-p.
Skydda anrop till filterfunktionerne i lyskom-check-filter-list med
condition-case fr att undvika otrevligheter. Fixade bug i kompilering
av tomma filter. Flyttade regexpp till utilities.el. Anvnd
def-kom-command till anvndarkommandon.
* completing-read.el: Lade till hantering af typen conflogin fr alla
inloggade personer eller mten. Tog bort emacs 18-kompatibilitet i
anrop till completing-read.
* edit-text.el: lyskom-edit-text anropar inte lngre
lyskom-end-of-command. Tog bort Emacs 18.55-kompatibilitet frn anrop
till processs-kill-without-query. Tog bort variabeln kom-buffer. Tog
bort kompatibilitet med Emacs 18 och Lucid emacs frn
kom-edit-insert-digit-text. Anropar alltid lyskom-send-transform-text
nr texter skickas in. Infrde kom-cite-string som i stllet fr ">"
framfr kommentarer. Flyttade sit-for i lyskom-edit-get-commented fr
att f bort momentana markrfrflyttningar vid insttning av
kommenterad text.
* commands1.el: Gjorde om alla kommentarfunktioner med def-kom-command
och tog bort explicita lyskom-end-of-command.
* commands2.el: Tog bort lite kompatibilitet med Emacs 18. Anvnd
lyskom-beep fr att pipa nr vnta avslutas.
(kom-set-session-priority): Anvnd lyskom-read-num-range. Skrev om
referenser till debugger-old-buffer fr att slippa
kompileringsvarningar.
Mon Apr 1 14:57:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* commands1.el: Prioritet stts mellan 1 och 255, aldrig till noll.
Man blir inte lngree erbjuden att skriva presentation till hemliga
mten. Fixade ngra formatstrngar. Anvnde def-kom-command p ngra
fler stllen.
* english-strings.el: Nya appreciation och abuse strngar (frn
misc/F}-uppmuntran).
* cache.el: Ersatte anrop till eval med anrop till symbol-value.
* internal.el (lyskom-check-call): Skydda anrop till kom-queue-resume
med unwind-protect.
* lyskom-rest.el (lyskom-insert-before-prompt): Flytta inte point vid
insert. Det r *irriterande*. lyskom-modify-prompt: Lade in antal
inspelade meddelanden i prompten (om man har ngra).
* utilities.el, filter-edit.el, macros.el, filter.el: Flyttade ngra
funktioner till utilities.el.
* Anrop till lyskom-message har nu en korrekt formatstrng som frsta
argument.
* lyskom-rest.el (lyskom-print-prompt): Stt lyskom-is-waiting till
nil om man inte r vid sista prompten. lyskom-is-waiting mste vara
nil om asynkrona texter skall sparas och inte skrivas ut.
Fri Mar 29 03:26:34 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* review.el (lyskom-review-comments,kom-review-comments): Skrev om
......
......@@ -25,7 +25,7 @@
# $Id$
#
CLIENTVERSION = 0.40.1
CLIENTVERSION = 0.41-beta
GENERIC-CLEAN = *~ *.o core
GENERIC-DIST-CLEAN = TAGS
......@@ -37,7 +37,7 @@ EMACS=emacs
EMACS-BATCH = $(EMACS) -batch
# NOTE: lyskom-rest.el must be the last file in PARTS-EL and SRC-ELC.
PARTS-EL = komtypes.el clienttypes.el startup.el \
PARTS-EL = komtypes.el clienttypes.el utilities.el startup.el \
reading.el \
internal.el parse.el services.el cache.el\
commands1.el commands2.el review.el edit-text.el \
......@@ -52,7 +52,7 @@ SWEDISH-EL = swedish-strings.el
SWEDISH-ELC = swedish-strings.elc
ENGLISH-EL = english-strings.el
ENGLISH-ELC = english-strings.elc
SRC-ELC = komtypes.elc clienttypes.elc startup.elc \
SRC-ELC = komtypes.elc clienttypes.elc utilities.elc startup.elc \
reading.elc \
internal.elc parse.elc services.elc cache.elc\
commands1.elc commands2.elc review.elc edit-text.elc \
......@@ -88,6 +88,16 @@ lyskom.el: $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(PARTS-EL)
lyskom.elc: lyskom.el
$(EMACS-BATCH) -f batch-byte-compile lyskom.el
# Only testing
.PHONY: verbose
verbose: $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(PARTS-EL)
@echo "Building lyskom.el"
@echo "" > lyskom.el
@for i in $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(PARTS-EL) ; do \
echo '(eval-when-compile (message "Compiling %s" "'$$i'"))' >> lyskom.el ;\
cat $$i >> lyskom.el ; \
done
# For fast compiling
.PHONY: fast
fast: $(HEADER-ELC) $(SWEDISH-ELC) $(PARTS-ELC)
......
......@@ -36,14 +36,6 @@
(concat lyskom-clientversion-long
"$Id$\n"))
(defvar lyskom-ansaphone-messages nil
"Messages collected by the automatic reply facility.
The most recent message is the first message in the list.")
(defvar lyskom-ansaphone-when-set (current-time-string)
"Time when the auto-reply facility was enabled.")
(defconst lyskom-ansaphone-tag "Auto-reply:\n")
......@@ -100,7 +92,7 @@ The most recent message is the first message in the list.")
(def-kom-command kom-erase-messages ()
"Erase collected messages"
(interactive)
(lyskom-message (lyskom-get-string 'ansaphone-messages-gone))
(lyskom-message "%s" (lyskom-get-string 'ansaphone-messages-gone))
(setq lyskom-ansaphone-messages nil))
......
......@@ -324,7 +324,7 @@ Non-nil NOBEEP means don't beep."
; messages. Should it be?
; /davidk
(eq recipient 0)) ; Public message
(lyskom-beep (if (not nobeep) kom-ding-on-common-messages 0))
(if (not nobeep) (lyskom-beep kom-ding-on-common-messages))
(lyskom-format 'message-broadcast
(cond
((stringp sender) sender)
......@@ -333,7 +333,7 @@ Non-nil NOBEEP means don't beep."
message
when))
((= (conf-stat->conf-no recipient) lyskom-pers-no) ; Private
(lyskom-beep (if (not nobeep) kom-ding-on-personal-messages 0))
(if (not nobeep) (lyskom-beep kom-ding-on-personal-messages))
(lyskom-format 'message-from
(cond
((stringp sender) sender)
......@@ -342,7 +342,7 @@ Non-nil NOBEEP means don't beep."
message
when))
(t ; Group message
(lyskom-beep (if (not nobeep) kom-ding-on-group-messages 0))
(if (not nobeep) (lyskom-beep kom-ding-on-group-messages))
(lyskom-format 'message-from-to
message
(cond
......@@ -375,9 +375,9 @@ converted, before insertion."
(t
(set-buffer (get-buffer-create kom-show-personal-messages-in-buffer))
(goto-char (point-max))
(insert (if kom-emacs-knows-iso-8859-1
string
(iso-8859-1-to-swascii string)))))
(lyskom-insert (if kom-emacs-knows-iso-8859-1
string
(iso-8859-1-to-swascii string)))))
(if kom-pop-personal-messages
(display-buffer (current-buffer))))))
......
......@@ -32,7 +32,6 @@
;;;;
;;;;
(setq lyskom-clientversion-long
(concat lyskom-clientversion-long
"$Id$\n"))
......@@ -351,15 +350,15 @@ Args: KEY DATA CACHE.
CACHE is a (the only one) quoted variable pointing to the cache (an alist).
The variable might be changed."
(cond
((null (eval __cache__))
((null (symbol-value __cache__))
(set __cache__ (list (cons __key__ __data__))))
(t (let ((oldval (assoc __key__ (eval __cache__))))
(t (let ((oldval (assoc __key__ (symbol-value __cache__))))
(cond
((null oldval)
(set __cache__
(cons (cons __key__ __data__)
(eval __cache__))))
(symbol-value __cache__))))
(t
(setcdr oldval __data__)))))))
......@@ -367,7 +366,7 @@ The variable might be changed."
(defun cache-del (__key__ __cache__)
"Delete item with key KEY from CACHE.
CACHE is the name of the variable that points to the cache."
(let ((oldval (assoc __key__ (eval __cache__))))
(let ((oldval (assoc __key__ (symbol-value __cache__))))
(if oldval
(setcdr oldval nil)))) ;A pair (key . nil) will remain.
;Fix this bug someday. +++
......
......@@ -34,7 +34,6 @@
;;;; Authors: Linus Tolke and Inge Wallin
;;;;
(setq lyskom-clientversion-long
(concat lyskom-clientversion-long
"$Id$\n"))
......
......@@ -30,7 +30,6 @@
;;;; This file contains the code for some of the high level commands.
;;;;
(setq lyskom-clientversion-long
(concat lyskom-clientversion-long
"$Id$\n"))
......@@ -96,10 +95,9 @@
;;; Author: Inge Wallin
(defun kom-delete-text (text-no-arg)
(def-kom-command kom-delete-text (text-no-arg)
"Delete a text. Argument: TEXT-NO"
(interactive "P")
(lyskom-start-of-command 'kom-delete-text)
(let ((text-no (cond ((null text-no-arg) 0)
((integerp text-no-arg) text-no-arg)
((listp text-no-arg) (car text-no-arg))
......@@ -109,7 +107,7 @@
(lyskom-read-number (lyskom-get-string 'what-text-to-delete)
lyskom-current-text)))
(lyskom-format-insert 'deleting-text text-no)
(lyskom-handle-command-answer (blocking-do 'delete-text text-no))))
(lyskom-report-command-answer (blocking-do 'delete-text text-no))))
;;; ================================================================
......@@ -213,12 +211,11 @@ as TYPE. If no such misc-info, return NIL"
;;; Author: Inge Wallin
;;; Rewritten using read-conf-no by Linus Tolke (4=>1)
(defun kom-send-letter (&optional pers-no)
(def-kom-command kom-send-letter (&optional pers-no)
"Send a personal letter to a person or a conference."
(interactive)
(condition-case error
(progn
(lyskom-start-of-command 'kom-send-letter)
(lyskom-tell-internat 'kom-tell-write-letter)
(let* ((tono (or pers-no
(lyskom-read-conf-no
......@@ -234,7 +231,6 @@ as TYPE. If no such misc-info, return NIL"
(lyskom-view-text (conf-stat->msg-of-day conf-stat))
(if (lyskom-j-or-n-p (lyskom-get-string 'motd-persist-q))
t
(lyskom-end-of-command)
nil)))
(if (= tono lyskom-pers-no)
(lyskom-edit-text lyskom-proc
......@@ -244,8 +240,7 @@ as TYPE. If no such misc-info, return NIL"
(lyskom-create-misc-list 'recpt tono
'recpt lyskom-pers-no)
"" "")))))
(quit (lyskom-end-of-command)
(signal 'quit "Quitting in letter"))))
(quit (signal 'quit "Quitting in letter"))))
;;; ================================================================
......@@ -322,10 +317,10 @@ Returns t if it was possible, otherwise nil."
100 ; When adding someone else
(if (and (numberp kom-membership-default-priority)
(< kom-membership-default-priority 256)
(>= kom-membership-default-priority 0))
(> kom-membership-default-priority 0))
kom-membership-default-priority
(lyskom-read-num-range
0 255 (lyskom-get-string 'priority-q)))))
1 255 (lyskom-get-string 'priority-q)))))
(where
(if (/= lyskom-pers-no (conf-stat->conf-no pers-conf-stat))
1 ; When adding someone else
......@@ -558,12 +553,16 @@ Add the person creating and execute lyskom-end-of-command."
"Starts editing a presentation for the newly created conference.
This does lyskom-end-of-command"
(lyskom-tell-internat 'kom-tell-conf-pres)
(lyskom-dispatch-edit-text lyskom-proc
(lyskom-create-misc-list
'recpt
(server-info->conf-pres-conf lyskom-server-info))
conf-name ""
'lyskom-set-presentation conf-no))
(let ((conf (blocking-do 'get-conf-stat conf-no)))
(if (and conf
(not (conf-type->secret (conf-stat->conf-type conf))))
(lyskom-dispatch-edit-text lyskom-proc
(lyskom-create-misc-list
'recpt
(server-info->conf-pres-conf
lyskom-server-info))
conf-name ""
'lyskom-set-presentation conf-no))))
(defun lyskom-set-presentation (text-no conf-no)
......@@ -609,17 +608,18 @@ If optional arg TEXT-NO is present write a comment to that text instead."
(if text-no
(format " (%d)" text-no)
"")))
(if text-no
(lyskom-write-comment-soon
(blocking-do 'get-text-stat text-no)
(blocking-do 'get-text text-no)
text-no
'comment)
(lyskom-insert-string 'confusion-what-to-comment)
(unwind-protect
(if text-no
(lyskom-write-comment-soon
(blocking-do 'get-text-stat text-no)
(blocking-do 'get-text text-no)
text-no
'comment)
(lyskom-insert-string 'confusion-what-to-comment))
(lyskom-end-of-command)))
(defun kom-write-footnote (&optional text-no)
(def-kom-command kom-write-footnote (&optional text-no)
"Write a footnote to a text.
If optional arg TEXT-NO is present write a footnote to that text instead."
(interactive (list
......@@ -632,27 +632,23 @@ If optional arg TEXT-NO is present write a footnote to that text instead."
(lyskom-read-number (lyskom-get-string 'what-comment-no)))
(t
(signal 'lyskom-internal-error '(kom-write-comment))))))
(lyskom-start-of-command 'kom-write-footnote)
(if text-no
(lyskom-write-comment-soon
(blocking-do 'get-text-stat text-no)
(blocking-do 'get-text text-no)
text-no 'footnote)
(lyskom-insert-string 'confusion-what-to-footnote)
(lyskom-end-of-command)))
(lyskom-insert-string 'confusion-what-to-footnote)))
(defun kom-comment-previous ()
(def-kom-command kom-comment-previous ()
"Write a comment to previously viewed text."
(interactive)
(lyskom-start-of-command 'kom-comment-previous)
(if lyskom-previous-text
(lyskom-write-comment-soon
(blocking-do 'get-text-stat lyskom-previous-text)
(blocking-do 'get-text lyskom-previous-text)
lyskom-previous-text 'comment)
(lyskom-insert-string 'confusion-what-to-comment)
(lyskom-end-of-command)))
(lyskom-insert-string 'confusion-what-to-comment)))
(defun lyskom-write-comment-soon (text-stat text text-no type)
......@@ -662,8 +658,7 @@ TYPE is either 'comment or 'footnote."
;; Text not found?
((or (null text-stat)
(null text))
(lyskom-format-insert 'cant-read-textno text-no)
(lyskom-end-of-command))
(lyskom-format-insert 'cant-read-textno text-no))
;; Give header.
((string-match "\n" (text->text-mass text))
(lyskom-write-comment text-stat
......@@ -679,32 +674,31 @@ TYPE is either 'comment or 'footnote."
The default subject is SUBJECT. TYPE is either 'comment or 'footnote."
(if (null text-stat)
(progn
(lyskom-insert-string 'confusion-what-to-comment)
(lyskom-end-of-command))
(lyskom-insert-string 'confusion-what-to-comment))
(let ((ccrep))
(lyskom-tell-internat (if (eq type 'comment)
'kom-tell-write-comment
'kom-tell-write-footnote))
'kom-tell-write-comment
'kom-tell-write-footnote))
(let (data)
(mapcar
(function
(lambda (misc-info)
(cond
((eq 'RECPT (misc-info->type misc-info))
(setq data
(cons (blocking-do 'get-conf-stat
(misc-info->recipient-no misc-info))
data)))
((and (eq type 'footnote)
(eq 'CC-RECPT (misc-info->type misc-info)))
(setq ccrep (cons (misc-info->recipient-no misc-info)
ccrep))
(setq data (cons (blocking-do 'get-conf-stat
(misc-info->recipient-no misc-info))
data))))))
(text-stat->misc-info-list text-stat))
(lyskom-comment-recipients data lyskom-proc text-stat
subject type ccrep)))))
(mapcar
(function
(lambda (misc-info)
(cond
((eq 'RECPT (misc-info->type misc-info))
(setq data
(cons (blocking-do 'get-conf-stat
(misc-info->recipient-no misc-info))
data)))
((and (eq type 'footnote)
(eq 'CC-RECPT (misc-info->type misc-info)))
(setq ccrep (cons (misc-info->recipient-no misc-info)
ccrep))
(setq data (cons (blocking-do 'get-conf-stat
(misc-info->recipient-no misc-info))
data))))))
(text-stat->misc-info-list text-stat))
(lyskom-comment-recipients data lyskom-proc text-stat
subject type ccrep)))))
(defun lyskom-comment-recipients (data lyskom-proc text-stat
......@@ -719,7 +713,7 @@ TYPE is info whether this is going to be a comment of footnote.
CCREP is a list of all recipients that are going to be cc-recipients."
(condition-case x
;; Catch any quits and run lyskom-end-of-command.
;; Catch any quits
(progn
;; Filter multiple recipients through y-or-n-p.
(if (and kom-confirm-multiple-recipients (> (length data) 1)
......@@ -770,8 +764,7 @@ CCREP is a list of all recipients that are going to be cc-recipients."
recver
subject "")))
(quit (lyskom-end-of-command)
(signal 'quit "quit in lyskom-comment-recipients"))))
(quit (signal 'quit "quit in lyskom-comment-recipients"))))
;;; ================================================================
......@@ -781,7 +774,7 @@ CCREP is a list of all recipients that are going to be cc-recipients."
;;; Rewritten using blocking-do by: Linus Tolke
(defun kom-private-answer (&optional text-no)
(def-kom-command kom-private-answer (&optional text-no)
"Write a private answer to the current text.
If optional arg TEXT-NO is present write a private answer to
that text instead."
......@@ -795,14 +788,12 @@ that text instead."
(lyskom-read-number (lyskom-get-string 'what-private-no)))
(t
(signal 'lyskom-internal-error '(kom-private-answer))))))
(lyskom-start-of-command 'kom-private-answer)
(if text-no
(lyskom-private-answer-soon
(blocking-do 'get-text-stat text-no)
(blocking-do 'get-text text-no)
text-no)
(lyskom-insert-string 'confusion-who-to-reply-to)
(lyskom-end-of-command)))
(lyskom-insert-string 'confusion-who-to-reply-to)))
(defun lyskom-private-answer-soon (text-stat text text-no)
......@@ -813,16 +804,14 @@ that text instead."
(substring (text->text-mass text)
0 (match-beginning 0)))
(lyskom-private-answer text-stat ""))
(lyskom-format-insert 'no-such-text-no text-no)
(lyskom-end-of-command)))
(lyskom-format-insert 'no-such-text-no text-no)))
(defun lyskom-private-answer (text-stat subject)
"Write a private answer. Args: TEXT-STAT SUBJECT."
(if (null text-stat)
(progn
(lyskom-insert-string 'confusion-what-to-answer-to)
(lyskom-end-of-command))
(lyskom-insert-string 'confusion-what-to-answer-to))
(progn
(lyskom-tell-internat 'kom-tell-write-reply)
(lyskom-edit-text lyskom-proc
......@@ -839,16 +828,14 @@ that text instead."
;;; Author: ceder
;;; Rewritten using blocking-do by: Linus Tolke
(defun kom-private-answer-previous ()
(def-kom-command kom-private-answer-previous ()
"Write a private answer to previously viewed text."
(interactive)
(lyskom-start-of-command 'kom-private-answer-previous)
(if lyskom-previous-text
(lyskom-private-answer-soon-prev
(blocking-do 'get-text-stat lyskom-previous-text)
(blocking-do 'get-text lyskom-previous-text))
(lyskom-insert-string 'confusion-who-to-reply-to)
(lyskom-end-of-command)))
(lyskom-insert-string 'confusion-who-to-reply-to)))
(defun lyskom-private-answer-soon-prev (text-stat text)
"Write a private answer to TEXT-STAT, TEXT."
......@@ -1120,10 +1107,10 @@ Args: CONF-STAT MEMBERSHIP"
;;; Author: ???
(defun kom-write-text ()
(def-kom-command kom-write-text ()
"write a text."
(interactive)
(lyskom-start-of-command 'kom-write-text)
; (lyskom-start-of-command 'kom-write-text)
(if (zerop lyskom-current-conf)
(progn
(lyskom-insert-string 'no-in-conf)
......@@ -1183,7 +1170,7 @@ Those that you are not a member in will be marked with an asterisk."
If you are not member in the conference it will be flagged with an asterisk."
(if (not conf-stat)
nil
(lyskom-format-insert "%[%#1@%4#2:m %#3c %#4M%]\n"
(lyskom-format-insert "%[%#1@%4#2:m %#3c %#4:M%]\n"
(lyskom-default-button 'conf conf-stat)
conf-stat
(if (lyskom-member-p (conf-stat->conf-no conf-stat))
......@@ -1316,19 +1303,17 @@ MARK: A number that is used as the mark."
;;; Author: Inge Wallin
(defun kom-review-marked-texts ()
(def-kom-command kom-review-marked-texts ()
"Review marked texts with a certain mark."
(interactive)
(lyskom-start-of-command 'kom-review-marked-texts)
(lyskom-review-marked-texts
(lyskom-read-num-range
1 255 (lyskom-get-string 'what-mark-to-view) t)))
(defun kom-review-all-marked-texts ()
(def-kom-command kom-review-all-marked-texts ()
"Review all marked texts"
(interactive)
(lyskom-start-of-command 'kom-review-all-marked-texts)
(lyskom-review-marked-texts 0))
......@@ -1355,8 +1340,7 @@ If MARK-NO == 0, review all marked texts."
(lyskom-create-text-list text-list)
nil t)))
(read-list-enter-read-info read-info lyskom-reading-list t)
(read-list-enter-read-info read-info lyskom-to-do-list t))))
(lyskom-end-of-command))
(read-list-enter-read-info read-info lyskom-to-do-list t)))))
;;; ================================================================
......@@ -1542,10 +1526,7 @@ the window width."
(let ((win (get-buffer-window (current-buffer))))
(cond
(win (window-width win))
((fboundp 'frame-width)
(frame-width))
(t
(screen-width)))))
(t (frame-width)))))
(defun lyskom-return-username (who-info)
......@@ -1658,31 +1639,25 @@ footnotes) to it as read in the server."
;;; Based on code by Inge Wallin
(defun kom-add-recipient (text-no-arg)
(def-kom-command kom-add-recipient (text-no-arg)
"Add a recipient to a text. If the argument TEXT-NO-ARG is non-nil,
the user has used a prefix command argument."
(interactive "P")
(lyskom-start-of-command 'kom-add-recipient)
(unwind-protect
(let ((conf (blocking-do 'get-conf-stat lyskom-last-added-rcpt)))
(let ((conf (blocking-do 'get-conf-stat lyskom-last-added-rcpt)))
(lyskom-add-sub-recipient text-no-arg
(lyskom-get-string 'text-to-add-recipient)
'add-rcpt
conf))
(lyskom-end-of-command)))
(lyskom-get-string 'text-to-add-recipient)
'add-rcpt
conf)))
(defun kom-add-copy (text-no-arg)
(def-kom-command kom-add-copy (text-no-arg)
"Add a cc recipient to a text. If the argument TEXT-NO-ARG is non-nil,
the user has used a prefix command argument."
(interactive "P")
(lyskom-start-of-command 'kom-add-copy)
(unwind-protect
(let ((conf (blocking-do 'get-conf-stat lyskom-last-added-ccrcpt)))
(let ((conf (blocking-do 'get-conf-stat lyskom-last-added-ccrcpt)))
(lyskom-add-sub-recipient text-no-arg
(lyskom-get-string 'text-to-add-copy)
'add-copy
conf))
(lyskom-end-of-command)))
(lyskom-get-string 'text-to-add-copy)
'add-copy
conf)))
(defun kom-sub-recipient (text-no-arg)
"Subtract a recipient from a text. If the argument TEXT-NO-ARG is non-nil,
......
......@@ -467,23 +467,18 @@ otherwise: the conference is read with lyskom-completing-read."
((and (eq kom-default-message-recipient 'group)
lyskom-last-group-message-recipient)
(if (string-match "^19" emacs-version)
(cons lyskom-last-group-message-recipient 0)))
((or (and (eq kom-default-message-recipient 'group)