Commit 7ec5a316 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Added README file

parent fbf4f9b6
Kolla variablerna i början av Makefile. De som kan vara intressanta
att sätta är USER och TARGET. Sätt dem *inte* i Makefile utan på
kommandoraden.
Kör make all för att bygga och checka ut allt. Kör make index för att
bygga om indexfilerna efter en uppdatering av mallen eller filerna i
items.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment