Commit 831db80f authored by inge's avatar inge
Browse files

No commit message

No commit message
parent 0a1ee735
......@@ -38,11 +38,6 @@ Linus: en sn{ll uppmaning inlagt. R{cker det?
* Trunkera detta m|te ur kommentarskedjan. (Tommy)
* who-bufferten skall ha antalet inloggade i sin statusrad.
* N{r n}gon g|r "aB|rja med nytt namn" s} hamnar hans session sist i
who-bufferten hos alla andra som {r med i LysKOM.
* scrollningsvariableln skall nog nollst{llas oftare, kanske vid varje
tangenttryckning.
......@@ -65,28 +60,6 @@ bort ur den h{r filen.
1. Saker som skall fixas innan n{sta release (0.35):
================================================================
* Fixa loginsekvensen s} den tittar p} r{tt variabler.
(
92109 1991-08-22 17:03 /10 rader/ Tommy Persson
Mottagare: LysKOM Elispklient; buggar, nyheter och annat. <3669>
Markerad av dig och n}gon annan.
[rende: Irriterende fr}ga om password
------------------------------------------------------------
Jag p}pekde denna bugg i ett tidigare inl{gg men den verkar inte ha
blivit fixad. N{r man startar om kom och har en gammal kombuffert
kvar s} fr}gar kom efter password trots att man skickar med detta som
argument.
Jag startar kom med:
(defun kom ()
(interactive)
(lyskom "obel18" "Tommy Persson" lyskom-passwd))
(92109) -----------------------------------
Kommentar i text 92110
Kommentar i text 92186 av Inge Wallin, ISY
)
* lyskom-connect-filter skall skrivas om s} att den klarar av ifall
LysKOM\n delar paket med ett annat asynkront meddelande.
......@@ -111,8 +84,6 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
(* = dokumenterat (tror jag))
* lyskom-end-of-command-hook.
* Status person/m|te borde h{mta nya confstatar, eller hellre: Det
borde finnas ett asynkront meddelande som s{ger att ett m|te/person
har {ndrats.
......@@ -129,12 +100,6 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
* N{r man g}r till ett m|te d{r man inte har n}gra ol{sta h{mtas nog
hela mappen igen. Detta {r mindre bra.
* Kasta ut allt som har med who-info att g|ra och ers{tt det med
session-info. Kolla ocks} s} att servern aldrig skickar n}gra
who-info.
(* Byt ut alla who-info mot session-info |verallt i klienten. Who-info
skall bli obsolete!)
* cookie-mode skall anv{ndas till:
- who-bufferten (mycket kompletteringar h{r och det blir l{tt med
cookie-moden)
......@@ -161,18 +126,12 @@ Inge: Linus p}st}r att det h{r beror p} en emacsbug.
* N{r man g|r endast borde man inte f} Se tiden.
Detta {r samma bugg som att man f}r Se tiden n{r man loggar in.
* G} igenom *.el och fixa alla st{llen d{r man kan f} ett nummer eller
current text. G|r en speciell funktion av det.
* str{ngar f|r att tala om vilket tecken prompten slutar med.
* n{r man inte f}r l{sa texter (kommentarer) till ett inl{gg borde
de inte komma med n{r man g|r }terse alla kommentarer.
}terse det kommenterade pss.
* stoppa in lite prefetch i klienten s} att den t ex h{mtar det tr{d
som man h}ller p} att l{sa nu eller det m|te.
* m|jlighet att f} fram presentationen och g} med i m|ten fr}n
prioritize-bufferten
......@@ -244,15 +203,6 @@ linus: jo pga en restriktion i servern s} skickas alla inl{gg som en
ceder: restriktionen kommer att vara lyft i protokoll b.
linus: jag tycker vi v{ntar tills dess.
* skall man kunna s{tta en gr{ns f|r hur stor lyskombufferten f}r vara
i antal rader? n{r gr{nsen {r uppn}dd s} b|rjar klienten ta bort
rader fr}n starten. detta kan ske antingen radvis eller inl{ggsvis,
dvs endast hela utskrivna inl{gg tas bort (komplicerat). Ny flagga?
linus: G|r inte detta nu n{r vi {ven anv{nder oss av positioner i
bufferten f|r att cacha texter. WARNING!
linus: Fr}n och med 0.34.6 har jag sl{ngt ut bufferten som cache igen.
R{ttare sagt, det finns ingen text-cachning l{ngre.
* Fixa unwind-protect runt alla inmatningar fr}n tangentbordet s} att
man kan trycka quit lite oftare och f} en ny prompt. Jag vill ha ett
macro: lyskom-protect-with som evaluerar ARG1 och evaluerar ARG2 om
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment