Commit 84558cf6 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

OK, det blev ytterligare några ändringar.

Snart dags för 0.45.1
parent f5b005aa
......@@ -23,9 +23,13 @@
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
#
# $Log$
# Revision 44.5 1997/10/11 18:19:43 byers
# OK, det blev ytterligare några ändringar.
# Snart dags för 0.45.1
#
# Revision 44.4 1997/09/27 11:43:02 byers
# Nästan alla variabler är dokumenterade.
# Uppdaterade NEWS-filen för 0.45.1
# Nstan alla variabler r dokumenterade.
# Uppdaterade NEWS-filen fr 0.45.1
#
# Revision 44.3 1997/09/16 15:07:36 byers
# Smfixar
......@@ -87,7 +91,7 @@
#
# If you edit this, make sure it works afterwards also. /Linus
CLIENTVERSION = 0.45.1-beta
CLIENTVERSION = 0.45.1
SHELL = /bin/sh
RM = rm -vf
......
......@@ -20,6 +20,15 @@ tar-arkivet.
* Fitjurs och förbättringar
** Äntligen så går det att enkelt definiera variabelvärden i sin
.emacs. Inga variabler som är definierade när man läser in
lyskom.elc kommer att läsas från servern. Det finns förstås
nackdelar med det här, men fördelarna överväger nog ändå.
** Det kanske går att återse inlägg man själv har skrivit till någon
annans brevlåda, förutsatt att man själv också är mottagare till
inläggen.
** Om man vill ändra kom-tell-phrases så är det enklaste sättet att
helt enkelt sätta variabeln i sin .emacs. Innehållet kommer att
kopieras när man laddar LysKOM. Om man vill ändra kom-tell-phrases
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment