Commit 85914a09 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

En tillfällig(?) fix mot hängande emacsar, och en fix så att

lyskom-debug-communications-to-buffer fungerar.
parent 18152c88
No preview for this file type
......@@ -28,16 +28,34 @@ ut en session i ett ikonifierat f</indent>
bara i en g</indent>ö<indent>md buffert.
Review tree buggar. I den engelska varianten </indent>å<indent>tminstone.
Det verkar inte hj</indent>älpa att göra aBörja för att få se texter man
<indent>missat.
</indent>
<bold><x-color><param>white</param><x-bg-color><param>DarkSlateGray</param>Allmänna förbättringar</x-bg-color></x-color></bold>
Lista ärenden formaterar fel.<indent>
</indent><bold><x-color><param>white</param><x-bg-color><param>DarkSlateGray</param>Allmänna förbättringar</x-bg-color></x-color></bold>
<indent>Det verkar behövas dynamisk anpassning av sessionsfältsbredden i
vilkalistan, vid sessionsnummer över 9999 ser det inte så snyggt
ut.
Felmeddelande f</indent>ör trasiga headerrader vid inskick av inlägg.<indent>
B</indent>ä<indent>ttre dokumentation p</indent>å URL-variablerna.<indent>
Visa fotnoter p</indent>å ett bättre sätt.
<indent>G</indent>ö<indent>r knapparna i vilka listan smalare. Inte s</indent>å<indent> randigt, liksom.
Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
inte först.
......@@ -50,26 +68,32 @@ senaste text man sj
Å K - Återse den text som den föregående texten kommenterade
Kan du fixa så formatteringen av enriched inte kollapsar om den
inte kan bygga en font? Jag har ingen version av italic till den
font jag kör (6x10s, egenhackad), och då visas inlägg 1230804 inte
så vackert. Inte alls faktist. Inte första gången i alla
fall. Andra gången verkar det gå bra...
Varför står det "anonym person" på ett ställe, men "Person 0" på
ett annat? Och vad menar Rickard?
</indent>1234928 1996-01-31 03:29 /1 rad/ Anonym person Mottagare: Plötsliga
plötsligheter <<6238> Ärende: Exempel på anonym text.
------------------------------------------------------------ Apropå
debatten om anonyma inlägg . . . (1234928)
----------------------------------- Kommentar i text 1234929 av
Rickard Westman (tror på det onaturliga) Läsa nästa kommentar.
1234929 1996-01-31 03:34 /1 rad/ Rickard Westman (tror på det
onaturliga) Kommentar till text 1234928 av Person 0 (finns inte).
Mottagare: Plötsliga plötsligheter <<6239> Ärende: Exempel på anonym
text. ------------------------------------------------------------
Jaså, du säger det, Anders. (1234929)
-----------------------------------
</indent>1234928 1996-01-31 03:29 /1 rad/ Anonym person
Mottagare: Plötsliga plötsligheter <<6238>
Ärende: Exempel på anonym text.
------------------------------------------------------------
Apropå debatten om anonyma inlägg . . .
(1234928) -----------------------------------
Kommentar i text 1234929 av Rickard Westman (tror på det onaturliga)
Läsa nästa kommentar.
1234929 1996-01-31 03:34 /1 rad/ Rickard Westman (tror på det onaturliga)
Kommentar till text 1234928 av Person 0 (finns inte).
Mottagare: Plötsliga plötsligheter <<6239>
Ärende: Exempel på anonym text.
------------------------------------------------------------
Jaså, du säger det, Anders.
(1234929) -----------------------------------
No preview for this file type
......@@ -157,6 +157,10 @@ Value returned is always nil."
;; Multiple blocking read from server
(defvar lyskom-quit-flag nil
"A flag indicating if the filter was interrupted by C-g.
It is set to the same value as quit-flag on filter exit.")
(defvar lyskom-multiple-blocking-return nil
"Return from blocking-do-multiple")
......@@ -173,6 +177,11 @@ Value returned is always nil."
(while (and (eq lyskom-multiple-blocking-return 'not-yet-gotten)
(not lyskom-quit-flag))
(accept-process-output))
(if lyskom-quit-flag
(progn
(setq lyskom-quit-flag nil)
(lyskom-insert-before-prompt (lyskom-get-string 'interrupted))
(signal 'quit nil)))
lyskom-multiple-blocking-return))
(defun lyskom-blocking-do-multiple-1 (&rest data)
......
......@@ -60,8 +60,11 @@ See lyskom-mode for details."
(setq password
(or password (getenv "KOMPASSWORD")))
(if (zerop (length host))
(setq host (or (getenv "KOMSERVER")
lyskom-default-server)))
(let* ((env-kom (getenv "KOMSERVER"))
(canon (rassoc env-kom kom-server-aliases)))
(setq host (or (car canon)
env-kom
lyskom-default-server))))
(let ((port 4894)
(init-done nil))
(cond ;Allow "nanny:4892" to use port 4892.
......
......@@ -653,9 +653,7 @@ priority) is copied from this list to lyskom-reading-list.
The first element is a dummy.")
(defvar lyskom-quit-flag nil
"A flag indicating if the filter was interrupted by C-g.
It is set to the same value as quit-flag on filter exit.")
;; lyskom-quit-flag is declared in macros.el
(defvar lyskom-inhibit-minibuffer-messages nil
"A flag indicating whether asynchronous minibuffer messages are allowed.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment