Commit 8592e6af authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Lite mer i elisp frågor och svar.

parent f33bc71e
......@@ -2212,3 +2212,42 @@ Allts} m}ste man s{tta om den efter}t.
lyskom-init-hook {r b{st att anv{nda.
(68853) -----------------------------------
89832 1991-08-17 15:21 /2 rader/ Per Ekman
Mottagare: LysKOM Erfarenhetsutbyte <1675>
Mottagare: LysKOM fr}gor (&) svar; Elispklienten <37>
Sänt: 1991-08-17 21:04
Sänt av Linus Tolke Y
Ärende: R}gade m}tt
------------------------------------------------------------
Gah! Lyskom l}ter mig inte markera inl{gg l{ngre. Nu vill jag ha en ny
version av klienten! :-)/2
(89832) -----------------------------------
Kommentar i text 89932 av Linus Tolke Y
Kommentar i text 89964 av Linus Tolke Y
89964 1991-08-17 21:08 /19 rader/ Linus Tolke Y
Kommentar till text 89832 av Per Ekman
Mottagare: LysKOM fr}gor (&) svar; Elispklienten <38>
Ärende: Varför får inte jag markera inlägg längre?
------------------------------------------------------------
`kom-default-mark' `100'
Om denna flagga {r icke-nil s} m}ste den vara ett nummer mellan 1
^^^^^
och 255. Det {r den markering som klienten s{tter. [r den nil
d{remot s} fr}gar klienten efter vilken markering vi skall ha.
och
kom-default-mark's value is nil
Documentation:
*If non-nil (must be an integer) then the user is not asked for type of mark.
^^^^
Variabeln kom-default-mark får inte ha värdet t utan det måste vara
ett nummer mellan 1 och 255.
Hur skall vi göra för att detta skall framgå tydligare? (Det behövs)
(89964) -----------------------------------
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment