Commit 87dd889c authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent 746032c7
Mon Mar 3 20:43:28 1997 David Kgedal <kg@infovav.se>
* compatibility.el (lyskom-gnu-keysym): Anvnd tecken istllet fr
symboler fr .
Sat Mar 1 10:55:04 1997 David Kgedal <kg@infovav.se>
* async.el (lyskom-handle-as-personal-message): Anvnd rtt vrde
p kom-pop-personal-messages och se till att meddelande-bufferten
scrollar till slutet.
Tue Feb 18 13:30:34 1997 David Byers <davby@sen22.ida.liu.se>
* completing-read.el (lyskom-complete-string-close-parens-2):
......
......@@ -78,6 +78,8 @@ Att g
-------- Allmänna förbättringar
Visa i prompten om man är i administratörsläge.
1385671
Lista medlemsskap borde hållas uppdaterad. Vi behöver hookar för
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment