Commit 8855d520 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Lite nytt

parent 478e765a
Nyheter i lyskom.el 0.45
========================
......@@ -6,28 +5,64 @@ Version 0.45 av elispklienten finns nu tillg
<URL:ftnp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.45.el.gz, och en kopia av den text du läser just
nu finns under namnet NEWS-0.45
Filen heter lyskom-0.45.tar.gz, och en kopia av den text du läser just
nu finns under namnet NEWS-0.45 samt under namnet NEWS-0.45 i
tar-arkivet.
Frivilliga sökes som är intresserade av att försöka få elispklienten
att fungera bättre tillsammans med XEmacs. Till exempel vore det
trevligt med nybörjarvänliga knappar och liknanade otyg.
* Fitjurs och förbättringar
** Det går hjälpligt att köra elispklienten under XEmacs.
** Kommandot "Återse fler inlägg", bunder till "åy" fortsätter ett
återsekommando från den plats det slutade, med samma kriterier. Det
innebär att Återse senaste 10 av XX till YY följt av Återse 10 fler
inlägg kommer att visa de senaste 20 inläggen av XX till YY.
inlägg kommer att visa de senaste 20 inläggen av XX till YY i två
omgångar (10 per kommando.)
** Man kan numera stoppa in vektorer som tangentbordsmakron i
kom-do-when-done.
** kom-permissive-completion är satt till t per default.
** En experimentell Ändra Variabler har inkluderats. För att den skall
fungera krävs det att Emacs kan hitta Per Abrahamsens widget-paket
(kan hämtas på http://www.dina.kvl.dk/~abraham/custom), minst
version 0.991. Kommandot heter "Inställningar (för) LysKOM".
** kom-edit-texts-in-window kan numera vara new-frame eller
other-frame för att skriva texter i ett nött fönster eller i ett
annat (men existerande) fönster.
** Variablerna kom-prioritize-in-window styr var man prioriterar möten
och kom-customize-in-window styr var man gör inställningar i
LysKOM. Båda fungerar helt analogt med kom-edit-texts-in-window.
** Delar av bufferthanteringen har skrivits om så att den är enklare
att använda. Detta kan leda till att inläggsskrivarfönstret beter
sig lite annorlunda. Rapportera om något konstigt inträffar.
** Variabeln kom-ding-on-new-letter kontrollerar hur elispklienten
piper när det kommer brev. Default är att inte pipa alls.
** Elispklienten känner igen e-mail adresser i inläggstexter.
Hanteringen är dock något primitiv eftersom man inte kan välja
vilket program som skall användas för att skicka mail.
* Bugfixar
** Completion fungerar bättre. Numera borde completion avslutas med SPC
bara när det verkligen passar.
** Helt kompatibel med protokollversion 9.
** De engelska strängarna är översedda och genomgågna och stämmer nu
väl överens med de svenska.
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment