Commit 8be39b89 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent f2c74f3f
......@@ -3,13 +3,17 @@ Att g
-------- Buggar
Långsamma kommandon buggar, eftersom bufferten är skrivskyddad.
lyskom-replace-deferred verkar inte använda lyskom-last-viewed i alla
fall. Och den beter sig fel när man står vid prompten och vill bläddra
bakåt.
prefix-kommandon änndras inte vid språkbyten.
prefix-kommandon änndras inte vid språkbyten.
Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
parallella prefetcher på samma möte.
Långsamma kommandon buggar, eftersom bufferten är skrivskyddad.
Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
parallella prefetcher på samma möte.
I vilkalistan borde nog hemliga personer skrivas ut med någon
annan text än "Ej närvarande i något möte"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment