Commit 8c817428 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

less todo

parent 2accdc29
...@@ -31,8 +31,6 @@ r\"{a}ttas, f\"{o}rhoppningsvis f\"{o}re sommaren 1991. ...@@ -31,8 +31,6 @@ r\"{a}ttas, f\"{o}rhoppningsvis f\"{o}re sommaren 1991.
* Lappar p} d|rrar f|r m|ten. * Lappar p} d|rrar f|r m|ten.
Linus: Hmm, hur skall de hanteras egentligen? Linus: Hmm, hur skall de hanteras egentligen?
* Fotnot skall {ven hamna i extrakopiemottagarem|ten.
* klienten skall fr}ga efter en presentation. * klienten skall fr}ga efter en presentation.
Linus: en sn{ll uppmaning inlagt. R{cker det? Linus: en sn{ll uppmaning inlagt. R{cker det?
...@@ -45,9 +43,6 @@ Linus: en sn{ll uppmaning inlagt. R{cker det? ...@@ -45,9 +43,6 @@ Linus: en sn{ll uppmaning inlagt. R{cker det?
* N{r n}gon g|r "aB|rja med nytt namn" s} hamnar hans session sist i * N{r n}gon g|r "aB|rja med nytt namn" s} hamnar hans session sist i
who-bufferten hos alla andra som {r med i LysKOM. who-bufferten hos alla andra som {r med i LysKOM.
* ]terse senaste verkar missa ett inl{gg n{r vi g|r }terse fr}n b|rjan
p} m|tet.
* scrollningsvariableln skall nog nollst{llas oftare, kanske vid varje * scrollningsvariableln skall nog nollst{llas oftare, kanske vid varje
tangenttryckning. tangenttryckning.
...@@ -110,7 +105,7 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen? ...@@ -110,7 +105,7 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
Ta bort lyskom-message-of-the-day - klart.* Ta bort lyskom-message-of-the-day - klart.*
Ge adm.r{ttigheter }t n}gon annan. Ge adm.r{ttigheter }t n}gon annan.
Kasta ut en session - klart.* Kasta ut en session - klart.*
S{tt till}tna f|rfattare. S{tt till}tna f|rfattare. - klart.
[ndra superm|te. - klart.* [ndra superm|te. - klart.*
[ndra m|tesstatus. [ndra m|tesstatus.
...@@ -125,8 +120,6 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen? ...@@ -125,8 +120,6 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
* lyskom-insert-before-prompt borde fixa till variabeln som avg|r hur * lyskom-insert-before-prompt borde fixa till variabeln som avg|r hur
l}ngt vi f}r skrolla. l}ngt vi f}r skrolla.
* who-bufferten har f|r m}nga mellanslag i slutet av raderna.
* Stoppa in fotnoter direkt n{r ett inl{gg visas. (allm{n beg{ran) * Stoppa in fotnoter direkt n{r ett inl{gg visas. (allm{n beg{ran)
* Snabbare g} till m|te. * Snabbare g} till m|te.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment