Commit 8f8a1d1d authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

typo

parent fe6a08a7
......@@ -33,7 +33,7 @@ f
** Det går mycket fortare att logga in än tidigare, speciellt om man
är med i många möten och bara har olästa i en liten del av dem.
Klienten belastar även servern i mycket mindre utsträckning
underinloggningsfasen.
under inloggningsfasen.
** Återsefunktionerna är lite mer robusta. Om man återser inlägg och
blir avbruten av ett prioriterat möte så kommer klienten att återgå
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment