Commit 91245525 authored by Linus Tolke Y's avatar Linus Tolke Y
Browse files

less todo

parent e7fbd43a
......@@ -3,11 +3,6 @@
* Felmeddelandet Mottagaren var kanske inte inloggad skall ers{ttas.
Administrat|rskommandona borde bara vara under a n{r man {r i
administrat|rsmode:
\verg} till normalmode, Ta bort loginmeddelande, S{tt
loginmeddelande, St{ng av servern.
* Ordningen av argumenten till funktioner som markera, avmarkera,
subtrahera, addera.
......@@ -27,13 +22,11 @@ r\"{a}ttas, f\"{o}rhoppningsvis f\"{o}re sommaren 1991.
* N{r man skickat in en text s} borde den v{nta tills det {r klart
innan den accepterar andra kommandon.
Linus: Fixat p} ett litet annorlunda s{tt. Sojge-s{ttet.
* Lappar p} d|rrar f|r m|ten.
Linus: Hmm, hur skall de hanteras egentligen?
* klienten skall fr}ga efter en presentation.
Linus: en sn{ll uppmaning inlagt. R{cker det?
* flags.el: string-to-int sm{ller.
* Trunkera detta m|te ur kommentarskedjan. (Tommy)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment