Commit 93aa84cc authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Synkning inför release av 0.46-BETA-3

parent 958ed55e
......@@ -22,7 +22,7 @@
#
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-2
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-3
SHELL = /bin/sh
RM = rm -vf
......
......@@ -23,6 +23,9 @@ tar-arkivet.
* Fitjurs, förbättringar och andra förändringar
** Man kan lägga till och ta bort fotnoter med kommandona Addera
fotnot och Subtrahera fotnot.
** När man går ur ett möte blir man först passiv medlem. För att gå ur
mötet på riktigt så måste man upprepa utträdet. Detta beteende går
att styra med variabeln kom-unsubscribe-makes-passive.
......
Tue Jun 22 15:59:15 1999 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* Release av 0.46-BETA-3
1999-06-22 David Byers <davby@ida.liu.se>
Add/remove footnotes
......
......@@ -36,7 +36,7 @@
# makefile too!
#
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-2
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-3
DOCFILES=NEWS-0.46
FTPDIR=/home/davby/www-pub
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment