Commit 951dccdc authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent bf1d5799
......@@ -102,9 +102,17 @@ nu finns under namnet NEWS-0.42.
** Text tolkas inte som inläggsnummer om det är fler än sju siffror i
följd.
** Kommandot kom-next-kom (bundet till n l) har ändrat sitt beteende.
+++ Hur? +++ och kommando kom-previous-kom (bundet till f l) är
nytt.
** Indikeringen "Olästa" i mode-raden visas när man har olästa i något
KOM. Om man dessutom har olästa brev visas "Olästa brev".
** Kommandona kom-previous-kom (bundet till f l) och
kom-next-unread-kom (bundet till n o) har införts. De gör vad man
tror.
** Kommandona kom-next-kom, kom-previous-kom och kom-next-unread
lägger normalt sett den nuvarande KOM-bufferten sist i
buffertlistan, men det beteendet går att styra med variabeln
kom-bury-buffers.
** När man gör "Status möte" kan man lista medlemslistan på ett mycket
snabbare sätt, utan att se hur många olästa medlemmarna har.
......@@ -117,11 +125,9 @@ nu finns under namnet NEWS-0.42.
skickas innan man får skriva meddelandet.
* Bugfixar
** Klienten scrollar in ner till slutet på bufferten i tid och otid.
** Klienten scrollar inte ner till slutet på bufferten i tid och otid.
** Variabeln kom-text-properties respekteras bättre (om nu någon
skulle vilja sätta den till nil).
......@@ -149,6 +155,9 @@ nu finns under namnet NEWS-0.42.
hängde är borta. Eftersom ingen använder fjärrstyrning var det nog
ingen som märkte av dem.
** Om kom-show-footnotes-immediately är nil så kommer ändå fotnoterna
att läsas först.
** Vi har säkert infört några nya, ännu skojigare buggar.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment