Commit 9880652b authored by Joel Rosdahl's avatar Joel Rosdahl
Browse files

Updated.

parent 1cdb6215
...@@ -104,6 +104,9 @@ ...@@ -104,6 +104,9 @@
medlem får man numera en fråga om huruvida det skall vara en extra medlem får man numera en fråga om huruvida det skall vara en extra
kopiemottagare eller vanlig mottagare. kopiemottagare eller vanlig mottagare.
** Repliker gjorda av författaren till ett inlägg visas före andra
repliker.
** En del funktionalitet som tidigare var begränsad till XEmacs finns ** En del funktionalitet som tidigare var begränsad till XEmacs finns
även i Emacs 21: även i Emacs 21:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment