Commit 9880652b authored by Joel Rosdahl's avatar Joel Rosdahl
Browse files

Updated.

parent 1cdb6215
......@@ -104,6 +104,9 @@
medlem får man numera en fråga om huruvida det skall vara en extra
kopiemottagare eller vanlig mottagare.
** Repliker gjorda av författaren till ett inlägg visas före andra
repliker.
** En del funktionalitet som tidigare var begränsad till XEmacs finns
även i Emacs 21:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment