Commit 9b936ebd authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Bugfixar. Koda valda aux-items med serverns kodningssystem.

parent 049cbf5b
2000-02-17 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* aux-items.el: Encode aux-items that need to be encoded with the
default server coding system.
2000-02-17 David Byers <davby@ida.liu.se>
* utilities.el: Honor standard-output if no stream is specified.
* swedish-strings.el: Bind swedish characters explicitly as well
as with lyskom-keys so that bindings will work in Windows XEmacs
too.
Wed Feb 16 16:13:46 2000 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* Release av 0.46-BETA-G
......
......@@ -5,25 +5,14 @@ Att g
* SHOWSTOPPERS
** Man kan inte addera mottagare som har lapp på dörren i
edit-bufferten.
** Martin, hade vissa problem med inställningarna. User-arean såg OK
ut och han säger att problemen försvann när han skrev en
presentation för sin person Martin;. User-arean finns i 4730269.
** Spara inte bytekoden med filtren.
** I Gnu Emacs 20.4.1 får man ett fyrkantigt tecken före varje svenskt
tecken. Antagligen en \201 som spökar. Vi måste bergis koda om alla
strängar som hamnar i menyer.
** När man skapar repliker som aux-items så kodas inte texten på något
vettigt sätt. Antagligen skulle man koda med serverns
defaultkodning. Det här gäller alla aux-items som kan innehålla
godtycklig text. Antagligen bör item-definitionen innehålla
information om hur texten skall kodas om.
** Man får illegal consp nil i processfiltret när man går med i eller
ändrar prioritet på ett möte ibland. Sällan. Jag gick med i
programmering i TokKOM med kom-handle-membership uppe. När jag
......@@ -59,8 +48,6 @@ Att g
multibyte environment (where the strings sent from the server are in
a multibyte charset.) They do not affect users of unibyte charsets.
** Encode/decode appropriate aux-items.
** In edit-filter mode, check how subject åäö is handled.
** Write code to deal with the situation where you create a filter in
......
......@@ -147,7 +147,8 @@ return non-nil if the item is to be included in the list."
(defun lyskom-aux-item-output-data (item)
(lyskom-aux-item-try-call item
'encode-data
(aux-item->data item)))
(aux-item->data item)
item))
;;; ======================================================================
......@@ -162,7 +163,7 @@ return non-nil if the item is to be included in the list."
(text-print-when . footer)
(parse . nil)
(parse-data . lyskom-aux-item-decode-data)
(output-data . lyskom-aux-item-encode-data)
(encode-data . lyskom-aux-item-encode-data)
(text-print . lyskom-print-fast-reply)
(info . lyskom-aux-item-info))
......@@ -171,7 +172,7 @@ return non-nil if the item is to be included in the list."
(text-print-when . comment)
(parse . lyskom-parse-cross-reference)
(parse-data . lyskom-aux-item-decode-data)
(output-data . lyskom-aux-item-encode-data)
(encode-data . lyskom-aux-item-encode-data)
(text-print . lyskom-print-cross-reference)
(edit-insert . lyskom-edit-insert-cross-reference)
(info . lyskom-aux-item-info))
......@@ -214,7 +215,7 @@ return non-nil if the item is to be included in the list."
(def-aux-item alternate-name 10
(text-print-when . header)
(text-print . lyskom-print-alternate-name)
(output-data . lyskom-aux-item-encode-data)
(encode-data . lyskom-aux-item-encode-data)
(parse-data . lyskom-aux-item-decode-data)
(info . lyskom-aux-item-info))
......@@ -235,7 +236,7 @@ return non-nil if the item is to be included in the list."
(info . lyskom-aux-item-info)
(text-print-when . header)
(parse-data . lyskom-aux-item-decode-data)
(output-data . lyskom-aux-item-encode-data)
(encode-data . lyskom-aux-item-encode-data)
(text-print . lyskom-print-creating-software))
(def-aux-item mx-author 16
......
......@@ -82,6 +82,8 @@
(define-key lyskom-sv-edit-prefix (kbd "C-}") 'lyskom-sv-edit-review-prefix)
(define-key lyskom-sv-edit-prefix (lyskom-keys 'C-) 'lyskom-sv-edit-review-prefix)
(define-key lyskom-sv-edit-prefix (lyskom-keys 'C-) 'lyskom-sv-edit-review-prefix)
(define-key lyskom-sv-edit-prefix (kbd "C-") 'lyskom-sv-edit-review-prefix)
(define-key lyskom-sv-edit-prefix (kbd "C-") 'lyskom-sv-edit-review-prefix)
(define-key lyskom-sv-edit-prefix (kbd "*") 'kom-button-press)
(define-key lyskom-sv-edit-prefix (kbd "=") 'kom-menu-button-press)
(define-key lyskom-sv-edit-prefix (kbd "C-i") 'lyskom-sv-edit-insert-prefix)
......@@ -1778,6 +1780,10 @@ Du m
(define-key lyskom-sv-mode-map (lyskom-keys ') 'lyskom-sv-change-prefix)
(define-key lyskom-sv-mode-map (lyskom-keys ') 'lyskom-sv-review-prefix)
(define-key lyskom-sv-mode-map (lyskom-keys ') 'lyskom-sv-review-prefix)
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd "") 'lyskom-sv-change-prefix)
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd "") 'lyskom-sv-change-prefix)
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd "") 'lyskom-sv-review-prefix)
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd "") 'lyskom-sv-review-prefix)
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd (lyskom-keys 'button2up)) 'kom-button-click)
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd (lyskom-keys 'button2)) 'kom-mouse-null)
......@@ -1835,6 +1841,8 @@ Du m
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd "l s") 'kom-membership)
(define-key lyskom-sv-list-prefix (lyskom-keys ') 'kom-list-summary)
(define-key lyskom-sv-list-prefix (lyskom-keys ') 'kom-list-summary)
(define-key lyskom-sv-list-prefix (kbd "") 'kom-list-summary)
(define-key lyskom-sv-list-prefix (kbd "") 'kom-list-summary)
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd "l {") 'kom-list-summary)
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd "l [") 'kom-list-summary)
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd "l f") 'kom-list-filters)
......@@ -1857,6 +1865,8 @@ Du m
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd "f t") 'kom-move-text)
(define-key lyskom-sv-filter-get-prefix (lyskom-keys ') 'kom-filter-subject)
(define-key lyskom-sv-filter-get-prefix (lyskom-keys ') 'kom-filter-subject)
(define-key lyskom-sv-filter-get-prefix (kbd "") 'kom-filter-subject)
(define-key lyskom-sv-filter-get-prefix (kbd "") 'kom-filter-subject)
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd "f {") 'kom-filter-subject)
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd "f [") 'kom-filter-subject)
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd "f f") 'kom-filter-author)
......@@ -1906,6 +1916,8 @@ Du m
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd "s s") 'kom-status-session)
(define-key lyskom-sv-S-prefix (lyskom-keys ') 'kom-send-message)
(define-key lyskom-sv-S-prefix (lyskom-keys ') 'kom-send-message)
(define-key lyskom-sv-S-prefix (kbd "") 'kom-send-message)
(define-key lyskom-sv-S-prefix (kbd "") 'kom-send-message)
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd "s {") 'kom-send-message)
(define-key lyskom-sv-mode-map (kbd "s [") 'kom-send-message)
......
......@@ -558,8 +558,12 @@ If optional APPEND is non-nil, add at the end of HOOK."
;;;
(defun lyskom-princ (string &optional stream)
"Similar to princ but will only print a string. Does not lose text properties
under XEmacs."
"Output the printed representation of STRING, any Lisp STRING.
No quoting characters are used; no delimiters are printed around
the contents of strings. Text properties are retained.
Output stream is STREAM, or value of standard-output, and must be a
buffer or a marker. Function or minibuffer streams are not supported."
(let ((old-point nil)
(start-point nil)
(old-buffer (current-buffer)))
......@@ -570,7 +574,14 @@ under XEmacs."
(setq old-point (point))
(set-buffer (marker-buffer stream))
(goto-char stream)
(setq start-point (point))))
(setq start-point (point)))
((null stream)
(cond ((bufferp standard-output) (set-buffer standard-output))
((markerp standard-output)
(setq old-point (point))
(set-buffer (marker-buffer standard-output))
(goto-char standard-output)
(setq start-point (point))))))
(insert string))
(cond ((markerp stream)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment